Szűrő

E-könyvek

Toldi - Toldi estéje - Buda halála E-KÖNYV

Hősök, akiket képességeik vitézi porondra, heroikus, sőt uralkodói szerepre tesznek alkalmassá, lelki alkatuk viszont a magányos, sérülékeny emberé, a bujdosóé – az áldozaté. „Kosztümös”, nagy történelmi játékok egy csöndesen önérzetes költő tollán. Weöres Sándor egy ritkán idézett versében (Negyedik szimfónia. Hódolat Arany Jánosnak) ezt a kettősséget így jellemzi: „Búborék-alakok gyülekezve kelnek, habjai a benső, álomi tengernek, játszva szelíd szűzet, daliát, vad rémet, hajdanként mutatván, mit nem ád az élet.”
5%
590 Ft561 Ft Kosárba

Méltatlanok E-KÖNYV

Egy vidéki iskolában holtan találnak egy valóságshow-sztárt: egy székhez kötözték, a homlokán egy különös fegyvertől származó lőtt seb, a hátára pedig egy hatvankérdéses tesztet tartalmazó lapot tűztek. A rossz válaszok száma arról tanúskodik, hogy a fiú megbukott élete legfontosabb vizsgáján…
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

Útrakészen E-KÖNYV

Egy angol számára, aki még sohasem hagyta el a szigetországot, rettentő kalandnak tűnhet, ha színházba kell mennie - Ausztriába, ráadásul a nyár közepén, amikor a kontinensen pokoli hőség uralkodik. Kétségbeesetten kér tanácsot és kap kéretlen tanácsot, hogy erre a pokoli utazásra mi mindennel kell rendelkeznie. Az utazás előkészületeit meséli el ez a kétnyelvű novella, fanyar angol humorral, és a nyelvtanulók számára eredeti angol kiadásban és magyar fordítással. A szöveget Király György fordította, és bőséges szószedet segíti az angolul tanulókat.
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

Mourinho - A gyõztes anatómiája E-KÖNYV

Ebben a könyvben Patrick Barclay számos anekdotával fûszerezve tárgyalja a Mourinho-történetet: kitér a rettenthetetlen menedzser négy országban átélt kalandjaira, a megnyert rengeteg trófeára, gyakran óriási felzúdulást keltõ nyilatkozataira és megszólaltatja játékosait, edzõtársait, barátait, ismerõseit. Ez a könyv zseniális portrét kínál korunk egyik legkiválóbb futballmenedzserérõl, aki 2013 nyarán újra visszatért korábbi sikerei egyik színhelyére, a Chelsea stadionjába.
5%
2490 Ft2366 Ft Kosárba

Új fõnök – régi szeretõ E-KÖNYV

Döbbenten áll a hálószobája ajtajában Joe. Egy gyönyörû nõ fekszik az ágyában, igaz, nem ismeretlen: Mirandi az, élete elsõ nagy szerelme. Évekkel korábban õ vezette be a lányt a gyönyörök birodalmába, és amikor nemrég váratlanul felbukkant, alkalmazta a cégénél. Mirandinak most csak egy iratot kellett volna elhoznia, de Joe nagy elégtétellel állapítja meg, hogy amíg a lány rá várt, úgy tûnik, levették lábáról a szép emlékek…
5%
599 Ft569 Ft Kosárba

A kiközösítõ E-KÖNYV

„…több évtizeden át életem belsõ és külsõ eseményei kétféle létleletet mutatnak: egy folyamatos igyekezetet az egyéni és társadalmi tisztesség felé, s olykor, igaz, hogy ritka idõközökben s rövid idõre, ennek az erõfeszítésnek az ellankadását, sõt olykor rohamszerû, görcsös elhalását. A tisztesség felülkerekedését és folyamatosságát mindenkor az irodalom, mesterségem szenvedélyes szeretete biztosította. De a két ellentét küzdelme tett valójában forradalmárrá.” Déry Tibor
5%
1320 Ft1254 Ft Kosárba

Az idõk végezetéig E-KÖNYV

Ken Follett

Az idõk végezetéig A katedrális folytatása: ugyanabban az angliai városban, Kingsbridge-ben játszódik a történet kétszáz évvel késõbb, a 14. században. A szereplõk a katedrális építõinek leszármazottjai, akik ugyanúgy küzdenek az élettel, mint elõdeik. Ken Follett megint remekelt: olyan mûvet kínál olvasóinak, amely egyszerûen letehetetlen.
5%
2990 Ft2841 Ft Kosárba

Pókfonálon E-KÖNYV

Schäffer Erzsébet

Egy leselkedõ kislány, egy utazóvekker kalandja, egy nagybácsi, aki soha nem ül le, egy pipa és a hozzá tartozó nagyapa, hét szál dália vándorlása egy kiskertbõl - és mellettük az emberek. Akik arra vágynak, hogy megéljék a pillanatokat, s akkor majd övék lesz a pillanatok szövetébõl szõtt végtelen takaró, az idõ. Ami nem más, mint az életünk. Schäffer Erzsébet makacs következetességgel, az írásaiból ismert csendes erõvel gyûjti és veti papírra történeteit, melyek most is a bizalomról szólnak, arról, hogy az élet társasjátékát a legsikeresebben nyitott lélekkel lehet játszani. Akkor is, ha nem dobunk mindig hatost.
5%
1290 Ft1226 Ft Kosárba

Arthur Gordon Pym csudálatos kalandjai E-KÖNYV

Az Arthur Gordon Pym kalandjai a borzalom regénye: egy hajótörés és egy délsarki fölfedezõ út keretébe beleszõve nincs az emberi félelemnek az a változata, a kannibalismustól az élve eltemetésig, a melybe bele ne tudná magát képzelni és saját visióját át ne tudná juttatni az olvasó lelkébe. És még valami. Annyi borzalom után, a melyet e regényében Edgar Allan Poe fölhalmoz, a lázadó, vérszomjas matrózok kései, az emberevõ vadak ördögi cselszövései között, a víz alatt, a föld alatt és a levegõben lógva, az éhségtõl és szomjúságtól halálra gyötörve, a regény hõse és olvasója folyton érzi, valami suggestiv erõ állandóan érezteti vele, hogy a szerencsés menekülés lesz az elkerülhetetlen vég, hogy az elpusztíthatatlan, kiírthatatlan emberi remény, az ember élni akarásának ez a halhatatlan terméke, átsugározza fényét, minden sötétségen keresztül, s az egész regény talán nem más, mint ennek az õsi lelki erõnek az életsymboluma. - írja lelkendezve elsõ magyar fordítója, Király György, kinek finom tolmácsolásában adjuk közre ezt a letehetetlen regényt.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Bethlen Kata önéletírása E-KÖNYV

18. századi memoárirodalmunk egyik legmegrázóbb mûve Bethlen Kata Önéletírása. Saját életének egymást követõ tragédiái, betegségei, házassága, férje és gyermekei halála, családtagjaitól elszenvedett megaláztatásai és mindemellett Erdély gondjai, a korszak küzdelemre kényszerítõ nehézségei rajzolódnak ki emlékiratai lapjain. Mártíromságra hajlamos természete a vallásosságban keres menedéket. Memoárjából nemcsak a magára maradt asszony keserû sorsát ismerjük meg, hanem több század messzeségébõl fölfénylenek a korabeli Erdély mindennapos gondjai: birtokviszonyok, természeti csapások, kollégiumok, könyvtárak, diákok, prédikátorok sorsa. „Árva Bethlen Kata – írja Németh László –, valahonnét az irodalomtörténet sarkából dereng a neve… Aki ezt az életrajzot írta, nemcsak nagy lélek, de nagy író, Mikes és Faludi közé illõ. Íróságban kevesebbel marad el mögöttük, mint amennyivel lélekben felülmúlja õket. Õt ismerve, eggyel több okunk van a 18. századot Magyarországon is a mûvelt próza századának tekintenünk.”
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Lear király E-KÖNYV

William Shakespeare

Egy zaklatott kora hajnalon Lear király úgy dönt, hogy a birodalmat felosztja három lánya között. Szokatlan döntését szokatlan órában hajtja végre, pillanatnyi szeszélyétõl vezéreltetve összehívja a királyi udvart, majd leányaihoz a mesékbõl jól ismert, de a birodalom életében elõzmény nélküli kérdést intézi: „Ki az közületek, ki legjobban szeret?” A legkisebb lány, Cordélia megtagadja a nyilvános vallomástételt, és ez olyan váratlanul éri a szeszélyes uralkodót, hogy legszeretettebb lányát kitagadja az örökségbõl, annak ellenére, hogy a hûséges Kent gróf figyelmezteti a királyt szörnyû esztelenségére. A legkisebb lánynak hozomány nélkül kell távoznia az udvarból, megalázottan és eltaszítottan, a francia király feleségeként. Goneril és Regan, a szeretetüket egymással versengve kifejezõ nõvérek azonban hamar megtagadják apjukat, egyre terhesebbé válik számukra a királyságot átruházó, de a királyi címmel járó hódolathoz tovább is ragaszkodó Lear.Shakespeare klasszikus mûve mindmáig ható érvényességgel, egyszerre gondolkodtatva és nevettetve mérhetetlen gazdagsággal tud beszélni az emberi kapcsolatok értékérõl, de hihetetlen törékenységérõl is egyszersmind. Az idõben és térben tõlünk távol esõ történet a szemünk láttára válik a mi saját élethelyzetünkké.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Pénz a láthatáron E-KÖNYV

Aszlányi a kalandregények és szerelemes regények, illetve ezek kombinációjának mestere. Ez a mûve sem kivétel ez alól. Fejezetei rövidek, feszesek, az olvasó nem képes letenni. Persze Aszlányinak jellegzetes, kicsit angolos humora is van, ami ezen a regényén is átüt. Nézzük meg az utolsó, a negyvenötödik fejezet címét: "Negyvenötödik fejezet, amely szerencsére az utolsó". Nos, az olvasó egész biztosan nem fog egytérteni a szerzõvel...
5%
790 Ft751 Ft Kosárba

Milliárdosok között E-KÖNYV

A pénz és a gazdagság a főszereplője Palkovics György új könyvének. A rendszerváltás utáni korszakról ír, melyet személyes élményei alapján mutat be. A 2011-ben megjelent, nagy sikerű első könyve a Kakpuszta a félfeudális paraszti világról, majd második könyve A zisten fölvitte a dolgomat a rendszerváltás előtti korszakról szól. E kötet, a Milliárdosok között a rá jellemző írásmód legjavát adja. Kialakult stílusában keveredik a szépirodalmi igényű elbeszélés a bölcselettel, a vadászirodalom és az önéletírás a csattanós anekdotákkal. E gazdagság nemcsak a stílusban, hanem a történetek helyszíneiben és az ábrázolt karakterek sokféleségében teljesedik ki. Bankárok, arisztokraták, gyárosok, újgazdagok, valamint ügyeskedők kelnek életre e lapokon, s pénzről, hatalomról, privatizációról, és persze a vadászatról mesélnek, amely az író szűkebb pátriája. A Milliárdosok között ugyanakkor a visszatérés könyve is. Viszonyítás a szerző szülőfalujához, a varázslatos Kakpusztához, valamint második könyvének történéseihez, amely a kormányvadászatnál töltött éveit eleveníti fel. E könyvvel a három mű trilógiát alkotva száz év történéseit örökíti meg és nyújtja át színes olvasmányként.
5%
1190 Ft1131 Ft Kosárba

Mennyei riport E-KÖNYV

"Kedves Olvasó! Három évvel ezelõtt - ha jól emlékszem, éppen decemberben - egy nagy angol napilap körkérdést intézett Európa szellemi arisztokráciájának legelõkelõbb képviselõihez: írók, filozófusok, tudósok szerepeltek - a legjobb és általában a legnépszerûbb nevek (a kettõ nem ugyanaz). A kérdés így hangzott: van-e túlvilági élet? Az ankétnak nem volt különösebb sikere. Az urak udvarias választ adtak, ki-ki a maga modorában, és ízlése szerint. Nem keltett feltûnést, nem indult meg általános eszmecsere, nem szakadt pártokra a közönség, nem keletkezett új vallás. Hamar el is felejtette mindenki. Két hónappal késõbb egy másik ankét hullámai bejárták az egész mûvelt világot. - Nagyjában ugyanazok a mûvelt nevek szerepeltek, ezúttal óriási visszhangot keltve mindenütt, rengeteg hozzászólás, vélemény és nyilatkozat tartotta napirenden sokáig a problémát. Arról volt szó, hogy lehet-e ingujjban járni nyáron a férfiaknak, a nagyvárosok utcáin? Utóbbi ügyben az én szerény véleményemet is megkérdezték. Büszke lehetek rá, magyar íróhoz ritkán fordulnak a nagy nyugati nemzetek. Viszont az elsõ ankéthoz nem kaptam meghívást. Mindig makacs voltam, ami nem jó módszer az irodalompolitikában és taktikában, ha az ember érvényesülni akar Európa szellemi térképén. Itt is elhibáztam a dolgot. Arra, amire kérdeztek, nem feleltem - ellenben, amirõl senki nem kérdezett, hogy van-e túlvilági élet... Leültem és megírtam rövid és tömör válaszomat. Szemben Shaw Bernát, Dean Inge és Chesterton hosszadalmas, legalább egy újságoldalra terjengõ nyilatkozatával, egy mindössze tizenhat íves kötetben. Még így is elkéstem. Az ankét - mint említettem - gyorsan lekerült a napirendrõl, mire elkészültem, már nem volt érdemes elküldeni. De a könyv megmaradt. Most átnyújtom a magyar olvasónak, aki már megszokta tõlem, hogy olyan kérdéseire válaszolok, amiket nem tett fel. Ennek ellenére gyakran végighallgatott. Nem is mentegetõzöm elõtte. Csak arra szorítkozom, hogy szembehelyezkedve a divattal, a könyvem idõszerûségét védelmembe vegyem.   De ehhez kicsit komolyabbnak kell lennem - remélem, ez nem azt jelenti, hogy komolykodnom kell."   (részlet)
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Ezüst lótusz E-KÖNYV

Az Ezüst Lótusz elbûvölõ történet szerelemrõl,utazásról, kalandokról.Hammond hajóskapitány távol-keleti útja során beleszeret egy gazdag kínai kereskedõ lányába. A lány, Ezüst Lótusz amellett, hogy csodaszép, kitûnõ tehetséget mutat mindenhez, akármibe is fog, legyen az idegen nyelvek tanulása, matematika, orvostudomány, hajózás vagy bármi más. A fiatalok között eltérõ kultúrájuk, neveltetésük és szokásaik ellenére mindent elsöprõ szerelem születik. A megindító történet a Kelet egzotikumáról, a rohamosan iparosodó Nyugat kapitalista fejlõdésérõl, valamint e két világ egymásra gyakorolt hatásáról mesél. „Csodálatosan megírt történelmi regény, a népmesék józanságával és kedvességével.” (T. C. Boyle) „A Nobel-díjas John Steinbeck legidõsebb fia izgalmas romantikus történelmi regényt írt… Hiteles történelmi keret, látványos leírások, erõteljes szereplõk és igazi érzelmi mélység jellemzi az Ezüst Lótuszt.” (Publishers Weekly)
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

Hedvig E-KÖNYV

Vrabec Mária

Nagy Lajos király legkisebb lányáról van szó. Ahogyan a szerző azt már máskor is tette, kevés fikciót kever össze sok valósággal. Hedvig tragikus története a magyar-lengyel kapcsolatok egy különleges időszakára is fényt vet, amellett megismerteti az olvasóval az Anjou-királyok korszakának egyik fontos eseményét.
5%
1300 Ft1235 Ft Kosárba

Minõségügyi patika E-KÖNYV

Hiszek abban, hogy a ballépések megelõzhetõek, a hibák javíthatóak, a munka lehet eredményes, az üzleti kapcsolatok értékesek és a vásárlás kielégítõ. Hiszem, hogy erre van szükségünk igazán a válságból való kilábaláshoz és a fejlõdéshez, bárhogyan is alakulnak az árfolyamok, a politikai meccsek vagy a trendek hullámai. Irányíthatjuk a szervezetünk jövõjét, megtervezhetjük a felemelkedésünket, kezünkbe vehetjük a saját munkánk gyümölcsét, segíthetjük a közösségünket, elérhetjük az intézményünk, a cégünk, a városunk, az országunk vágyott boldogságát a legfelsõ szinttõl a legalsóig. Nem valamilyen csodaszer, vagy tuti tipp tett olyan sikeressé vállalatokat, keltett bizalmat a vásárlókban napról napra, változtatott munkahelyeket alkotóhelyekké, hanem mi magunk. Rendet teremtünk, mértéket állítunk, megfelelni igyekszünk, közben pedig fogyasztunk, adunk és veszünk. Jól akarjuk csinálni, elõre akarunk jutni, megfelelni és megelégedni. A siker példái velünk vannak, a szemünk elõtt játszódnak le történetei. Ennek eszköze a minõségügy területén van elrejtve, bár senki nem rejtette el szándékosan. Mégis el van takarva, mert nem ismert eléggé, félreértett vagy kiveszett belõle a szenvedély és a fejlesztõ munka öröme. A Minõségügyi patika azért íródott, hogy alaptudást és útmutatást adjon vezetõknek és alkalmazottaknak, majdani vállalkozóknak és szakembereknek, a mindennapi vásárlást végzõknek és a nagyobb beruházásra készülõknek arról, hogy hogyan használják élhetõ módon a minõségügyi rendszerekben rejlõ lehetõségeket. Ebben a patikában is gyógyszerek vannak, itt az egyes fejezetekbe foglalva. Jellemzõik a rövid, könnyen értelmezhetõ, elõismeretet nem igénylõ feldolgozás, akár kávé mellett is fogyaszthatók. Új szemléletmód, hasznos ötletek, jó alapjártasság, tájékozottság, hosszabb távon siker, elégedettség növelése, jó üzleti kapcsolatok, hatékonyabb munka és sok más szerepel a hatásaik között. Mellékhatásként hosszú elmélkedés elõfordulhat, további ismeretek igénye is jelentkezhet. Az alkalmazásuk Önön múlik! Hallgassa meg a Szent Iván Rádió riportját a szerzõvel
5%
890 Ft846 Ft Kosárba

Rabul ejtett szeretõ E-KÖNYV

Marco elegáns, jóképû, temperamentumos. Hogy is tudna neki ellenállni a szelíd, szép, szõke Amber! Csakhogy a férfit az õ szépsége egyáltalán nem érdekli. Egyetlen dolgot akar tõle: szüljön neki gyereket, különben tönkreteszi a húga életét, aki rútul becsapta. Amber enged a zsarolásnak, és követi a férfit Venezuelába, noha igazán már akkor sem tudja elképzelni magát pusztán egy béranya szerepében…
5%
649 Ft617 Ft Kosárba

Határsáv E-KÖNYV

Carley Mills, a csinos FBI-ügynöknõ nem szívesen vesz részt a mexikói határnál zajló új akcióban, a Bölcsõdal-hadmûveletben. Fõnöke ugyanis elárulta neki, hogy valaki felismerte a környéken volt kedvesét, Wittet, aki még a kislányuk születése elõtt eltûnt egy veszélyes akció során. A férfi nem is sejti, hogy gyermekük van, sõt a fejsérülése miatt egyáltalán nem emlékszik régi életére…
5%
649 Ft617 Ft Kosárba

Elválaszt és összeköt, Ellenállni fölösleges E-KÖNYV

Alison Roberts: Elválaszt és összeköt Szörnyű diagnózist kapott néhány hónappal ezelőtt Rafael és Abbie de Luca, a sikeres londoni sebész házaspár: néhány hónapos kislányuk, Ella leukémiában szenved. Mikor Abbie úgy döntött, ki kell próbálniuk egy újfajta, rendkívül kockázatos kezelésmódot, amit csak Amerikában végeznek, Rafael ultimátumot adott neki: ha elutazik, a házasságuknak vége. Most Abbie és Ella visszatér New Yorkból… Fiona Lowe: Ellenállni fölösleges Dr. Marco Rodriguez, a jóképű argentin orvos halálra rémül, miután hirtelen késztetésnek engedve megcsókolja Lilyt. Igaz, hogy a lány pont a zsánere – filigrán, forróvérű és magabiztos –, ám őt nem érdeklik a kalandok. Van egy beteg kisfia, Lily pedig semmi jelét nem adja, hogy a közeljövőben szeretne anya lenni…
5%
1299 Ft1234 Ft Kosárba

Nagy várakozások E-KÖNYV

Charles Dickens kiváló író volt, ezt leszögezhetjük. A Szép reményekkel egy olyan történetet vetett papírra, mely a rengeteg, alaposan kidolgozott karakterével, összetett, sok szálon futó sztorijával megfilmesítésért kiált. És ezt a kiáltást már rengetegen meghallották, és megpróbáltak belőle többé-kevésbé hiteles adaptációt készíteni. Ha valaki esetleg nem ismerné a történetet, annak íme egy rövid összefoglaló: az árva Pip igencsak rossz természetű nővérével és szolgalelkű sógorával nevelkedik szegényes körülmények között. Egyszer csak lehetőséget kap, hogy a hátborzongató Miss Havisham kastélyában játszótársként „dolgozzon”, ahol szinte első látásra beleszeret a rideg szépségbe, Estellába. De kevés idő elteltével szolgálataira nem tartanak többé igényt, így az eredeti terveknek megfelelően kovácsként dolgozik a sógor mellett, míg fel nem cseperedik. Ekkor egy napon váratlanul hatalmas vagyont kap egy titokzatos jótevőtől, és így Londonba utazik, ahol megismerkedik a nagyváros jó és rossz oldalával, és újra találkozik a régi szerelemmel. Pénz, hatalom, ármány, szerelem, minden, ami egy XIX. századi regénybe csak kell. (filmtekercs.hu) Ne tévesszen meg senkit, hogy a filmes adaptáció hivatkozása a "Szép remények". Ez ugyanis egy újabb fordítás címe, ami az első magyar fordítást, a "Nagy várakozások" címűt követte. Az első magyar fordítás - amit mi is közreadunk - Mikes Lajos és Telekes Béla keze művét dicséri. (a Kiadó)
5%
790 Ft751 Ft Kosárba

Indián örökség - Vadnyugati örvény - Vadnyugati örökség E-KÖNYV

A két világháború közti idõszakot méltán tarthatjuk a magyar ponyva aranykorának, amikor is több tucat kiadó százával, ezrével jelentette meg azon mûveket, melyeknek az egyszerû szórakoztatáson túl nem igen voltak magasabb rangú célkitûzései. A zömében nyugati mintára íródott kalandregények között azonban idõrõl-idõre felbukkant jó néhány gyöngyszem, akik nélkül valljuk be, a magyar nyelvû irodalom szegényebb volna. A mûfaj vitathatatlanul legnagyobb zsenije természetesen Rejtõ Jenõ volt, azonban az õ kortársai között nem kevesen vannak olyanok, akik e mûfaj keretein belül a legmagasabb szakértelemmel „termelték” a western, idegenlégiós, detektív vagy épp szerelmes történeteket. E mindig is népszerû mûfaj, mára klasszikussá vált darabjaiból állítottuk össze sorozatunkat. Indián örökség - John Gilton vadászházat örököl a kanadai Perpitiben, az Arany-tanyát, azzal a kikötéssel, hogy ott kell élnie és mûvelnie kell a birtokot is. Így elindul barátjával, hogy átvegye örökségét. A birtok legnagyobb értéke az a néhány ölnyi széles sáv az Arany-patak mentén, amelyre a helyi kiskirály, Peter Sund szemet vetett. Célja az, hogy monopóliumot teremtve tönkretegye a többi helybéli fakitermelõt, többek közt a bájos Eve Hondon nagybátyját is. Közben az indiánok rég elrejtett kincsét is szeretné megkaparintani. Sikerül-e megakadályozni a gaztetteket? Vadnyugati örvény - Különös idegen jelenik meg Hulwillben. Jim Perty, aki maga a megtestesült becsületesség, beáll dolgozni a tönk szélén álló Wanhort farmra. Mint idegent, elõször õt gyanúsítják egy helyi farmtulajdonos meggyilkolásával. Kkésõbb kiderül, több helyi ember viselt dolgáról is tudomása van - ezért megpróbálják elhallgattatni… Vadnyugati örökség - Dan Bertynnek, a világjáró fiatalembernek minden pénzét, iratát ellopja egy bandita. Így lesz belõle „Névtelen Dan”, aki segítõtársat találva magának, megpróbálja a személyiségét és örökségét bitorló gazembert a törvény kezére juttatni, az örökhagyó nagybácsi mesés kincsével tõrbe csalni.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Jelky András kalandjai E-KÖNYV

„Amikor hosszú hónapok után András hajója elhagyta a császárság partjait, és õ kigöngyölte maga elé a megkötött kereskedelmi szerzõdés okmányát, bizony maga is hitetlenkedve nézte, hogy a mikádó kicifrázott névaláírása mellett az õ egyszerû magyar neve képviselte a másik szerzõdõ felet, az akkor hatalmas Holland Királyságot. Nagy dicsõséget jelentett ez az okmány, hiszen amiben annyi kiváló ember hiába fáradozott, azt Jelky András sikeresen megvalósította, és nevét méltán emlegették a diplomácia és a kereskedelem köreiben mindenütt a világon. Múltak az évek, és már úgy látszott, hogy azt az embert, akit a sors annyira és annyiszor meghurcolt, végre a szerencse igazán a karjába veszi. Munkásságát soha nem csúfították kudarcok, családi boldogságát nem háborították kegyetlen csapások, egészségben és nyugalomban élt, kisfia, kislánya már iskolás gyerekekké serdültek…”
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

A zöld könyv E-KÖNYV

„A párt eredetileg azért jön létre, hogy képviselje a népet. Azután a pártvezetõség kezdi képviselni a párttagokat, majd a párt elnöke a pártvezetõséget. Világos, hogy a pártjáték félrevezetõ komédia, mely a demokrácia látszólagos mezében önzõ, hatal­mi tartalommal folyik, melynek alapját manõverek, csalások és politikai játék ké­pezik. Mindez megerõsíti, hogy a pártrend­szer is diktatórikus eszköz, igaz, hogy modern. A pártrendszer nyílt, leplezetlen diktatúra. A világ még nem jutott rajta túl, s valójában ez a modern kor diktatúrája.”
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Bakonyi krónika E-KÖNYV

Tatay Sándor hetvenöt évvel ezelõtt, 1910-ben született a Bakony szívében, Bakonytamásin, evangélikus papi család hetedik gyermekeként. Itt nevelkedett, itt járt iskolába, de nem maradt hûtlen a szülõföldhöz és környékéhez késõbb sem, tehát kitûnõen ismeri falvait és városait, a különlegesen szép hegyvidék természeti szépségeit s nem utolsó sorban az itt élõ embereket és közösségeket. Szépírói munkásságának is ihletõ forrása a Bakony: több regényének és elbeszéléseinek színhelye. Új könyve tisztelgés a szülõföld elõtt, tudós mû és ezer színben pompázó elbeszélésfüzér egyszerre. Képzeletbeli utazásra invitálja olvasóit: Badacsonyból - ahol jelenleg élete jó részét tölti - indulva a szülõfalu, Bakonytamási felé, bejárja a Bakonyt sok falu, nagyközség, mûemlék és természeti szépség érintésével. A meglátogatott helységekrõl szinte mindent elmond: feleleveníti történelmüket, epizódokat a régmúltról, a közelmúltról és a jelenrõl, nem feledve személyes élményeit sem. Kirándulások, találkozások emlékeit meséli el, mert mindenekfelett az emberekrõl ír, akik a Bakonyban élnek és munkálkodnak. A történelmi múlt felelevenítése során megismertet rég századok eseményeivel: kolostorok kialakulásával és életével, majd pusztulásával, templomok és mûemlékek történetével, a régi bakonyi földesurak birtokszerzési háborúskodásaival, a bakonyi falvak kialakulásának, fejlõdésének vagy éppen elhalásának eseményeivel s ennek kapcsán a vegyes lakosú - szlovák, német, magyar - települések múltjával, jelenével, a szövetkezetesítés eseményeivel, és bemutatja a falvak mai életét, az itt élõ emberek gondjairól, örömeirõl is beszámol. A Bakony jellegzetes iparvidék, tehát errõl is olvashatunk a könyvben: a bauxitbányászat fejlõdésérõl, amely két szenvedélyes kutató - Hiller József és Balázs Jenõ - nevével fonódott össze ezen a vidéken. Megismerjük a herendi, városlõdi és kislõdi kerámiagyártás történetét, de nem feledkezik meg Tatay Sándor olyan kihalt mesterségekrõl sem, mint a vízimolnárság. És ha valaki a Bakony természeti szépségeire kíváncsi, e könyvbõl a hegyekrõl, erdõkrõl, mezõkrõl, kirándulóhelyekrõl is sokat megtudhat az érzékletesen szép leírásokból és nosztalgikus visszaemlékezésekbõl, anekdotákból, az író gyermekkori kalandozásainak izgalmas történeteibõl. A könyv színes és élvezetes olvasmány, ugyanakkor a benne közölt adatok, történelmi események hitelessége révén a Bakonyról írott könyvek között is elõkelõ helyet foglal el.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba