Szűrő

E-könyvek

Élve eltemetve E-KÖNYV

„Leek, aki megszûnt inas lenni s merõben emberi szervezetté süllyedt, bágyadtan, de mégis kereken megkérte, hagyja magára, mert – úgymond – eléggé jól érzi magát. Erre aztán a legirigyeltebb festõ, a mûvészdicsõség és diadal jelképe, magára öltötte az inas jellegzetes bolhaszínotthonkáját és – kellemetlen éjszakára fölkészülve – belevetette magát egy kemény karosszékbe.Újra csöngettek, s a kapu felõl kemény, parancsoló kopogás hangja reszketett végig az elhagyott házon, vészjóslón, ijesztõn. Akárcsak a Halál kopogása volt volna. Magával hordozta azt a borzasztó sejtelmet: hátha csakugyan komolyan beteg? Priam Farll idegesen felugrott, hogy szembeszálljon a csöngetõkkel és kopogtatókkal…”
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

A két veronai ifjú E-KÖNYV

A két veronai ifjú nyomtatásban elõször az 1623-iki folióban jelent meg# de már elõfordul Meres 1598-iki lajstromában a Palladis Tamiában Shakespeare darabjai közt, mint a költõnek egyik legismertebb vígjátéka. Származási ideje valószínûleg 1591-re tehetõ. Nyelve, verselése, szerkezete, jellemzése azt mutatja, hogy a költõ ifjukori mûvei közé tartozik. Meséje részben a spanyol Montemayor „Diana” címû regényének epizódjából van véve. (Arany László)
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

A parasztkirály E-KÖNYV

Bár a címlap és a cím egyaránt Dózsa Györgyre utal, mégsem róla szól ez a regény. Zigány Árpád cselekményét néhány évtizeddel késõbbre, az 1570-es évekre, és a Délvidékre teszi. A parasztkirály címû regény fõhõse Kopó, aki kiemelkedõ képességû hadvezér és erõs kisugárzású vezetõ. Azokban a zavaros idõkben, a török terjeszkedésétõl fenyegetve, a német zsoldosok által közrefogva kell helytállnia.
5%
790 Ft751 Ft Kosárba

Winnetou IV. E-KÖNYV

A kiadó a szerzõ eredeti szövegei alapján készült új fordításokat jelenteti meg, és nem a régebbi, az ifjúság számára átdolgozott regényeket adja ki újra. A híres vadász, Old Shatterhand saját maga beszéli el, hogyan nyeri el a legnemesebb apacs, Winnetou barátságát. A történetnek komor hangulatot kölcsönöz a vadon rózsája, a gyönyörû indián lány, Nsocsi tragikus sorsa, értelmetlen halála. Megismerkedünk a Vadnyugat híres hõseivel: Old Death nyomkeresõvel, Old Firehand trapperrel, majd találkozunk régi ismerõseinkkel: Sam Hawkens, Dick Stone és Will parker vadászokkal. A komancsok között és Kaliforniában átélt sok érdekfeszítõ élmény után a szerzõ - a legnemesebb törzsfõnök élete és halála tükrében - maradandó emléket állít a pusztulásra ítélt rézbõrûeknek. A tragikusan végzõdõ regénytrilógiát az apacs-hagyatékról szóló beszámoló zárja.
5%
1190 Ft1131 Ft Kosárba

Hasmûtét E-KÖNYV

"- Kérem, itt nem lehet dolgozni... - Nem?!... Hát akkor csináljon maga valamit - tessék! Nekem elég volt! Én nem bírok ezzel a kölyökkel. Csináljon vele valamit, intézze el, üsse agyon, vagy vigye valahová, én nem bírom, nekem elég volt, én megszököm! én megõrülök vele! - Igazán nagyon kedves. Nagyon ésszerû. Példás nevelés. Nagy élvezet itthon dolgozni. Õrültek háza. - Õrültek háza?!... Nem õrültek háza, hanem hülyék intézete! Nagyon természetes, hogy ebben a házban minden a feje tetején áll, hogy minden elvadul, ahol egy ilyen nyámnyám ember nem tud tekintélyt tartani ezzel a... ezzel a gaz kölyökkel! - Ne méltóztassék üvölteni, elõször is, azzal tessék kezdeni, hogy ne méltóztassék üvölteni! Nagyon jó nevelés! Hogy legyen nekem tekintélyem, mikor a gyerek elõtt nekimegy az apjának, mikor a gyerek azt hallja az anyjától, az apjának, hogy nyámnyám! Azt a keserves mindenit... - Hát akkor intézze el maga! Én nem tudok mihez kezdeni vele. - Elõször is, méltóztassék megõrizni a nyugalmát, azt a keserves... - Ne ordítson! Megõrültek? Most maga is ordít? Együtt bömbölnek? - De igenis, ordítok! Azt ordítom, hogy ne tessék lármát csapni, hogy ez nem nevelés, ez gyerekgyilkosság, hogy így nem lehet elintézni a dolgot, a gyereknek semmi se árt jobban, mint ha indulatkitörést lát és veszekedést - az egyetlen dolog, ami a gyerekre hat, a nyugalom, azt a keserves... - Higgadtság?! kérem! Hát üsse agyon, ha maga higgadt! - én nem bírok vele. - Elõször is - mirõl van szó? - Kérdezze meg - ezt... ezt a szörnyeteget! a fiát! - Meg is kérdezem! Egy hároméves gyerekkel lehet már egész nyugodtan és higgadtan beszélni. Kisfiam... most szépen elhallgatsz!!... értetted?... most szépen elhallgatsz!!... értetted?... abbahagyod az üvöltést, kisfiam, szépen, ugye, édes kis fiam, szépen abbahagyod az üvöltést, és idefigyelsz apukádra - ugye? és szépen, okosan és értelmesen elmondod, hogy miért üvöltsz, édes kisfiam... értetted?!... most abbahagyod az üvöltést... édes kisfiam... és szépen... ugye... nyugodtan... ilyen nyugodtan... ugye... ahogy apukád... ugye... beszél veled... abbahagyod... abbahagyod... abbahagyod... hagyod abba? - Jézusmária, ne rázza ilyen rémesen, hiszen megfullad! elkékül! - Hát akkor én nem tudom! Mit akar tulajdonképpen? - A harmadik csokoládészivart!"   (részlet)
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

Optimisták E-KÖNYV

A regényben az események cselekvõ részese beszél 1918-1919-rõl. Könyve olvasható kordokumentumként is: hiteles képet kapunk egy, a késõbbi diktatúrák mintájaként is szolgáló rendszerrõl.
5%
1290 Ft1226 Ft Kosárba

A barátfalvi lévita E-KÖNYV

Folyóiratban 1857-ben, könyv alakban 1858-ban jelent meg először Az elátkozott család. A regény a 18. században játszódik, a komáromi protestánsok, és katolikusok küzdelméről szól. Az 1756. évi földrengés rövid időre egymáshoz közelíti a vetélkedő felekezeteket: a katolikus Malárdy Ferenc alispán engedélyt ad rögtönzött protestáns fatemplom építésére, de a katasztrófa elmúltával tüstént le akarja bontatni a templomot, sőt fejszével ő maga vág bele. Malárdy alispánná választásának évfordulóján egy ünnepségen megjelenik egy jóképű fiatalember, aki Kadarkuthy Viktor néven mutatkozik be: megszeretteti magát a családdal, és feleségül veszi Herminát, a szülők szemefényét. Az ifjú férj azonban álnevet viselt; valójában református családból való, apja, Gutai Thádé fölismeri, és magával viszi. Romantikus kalandok, intrikák, és félreértések után a szerelmesek visszatalálnak egymáshoz, az ellenségeskedő apák összebékülnek. Történetük A bártfalvi lévita című regényben folytatódik (Pesti Napló: 1897, könyv alakban: 1899). A valódi, idősebb Kadarkuthy bosszút akar állni a névbitorló Guthay Lőrincen (a később született regényben dzsentris névformát használ az író), aki a Bükkben, Barátfalván él lévitaként – református lelkésztanítóként –, inkognitóban. Keresi, és megtalálja. Amikor már-már élethalál harcra kerülne közöttük a sor, Kadarkuthyt farkasok támadják meg, Lőrinc pedig megmenti, és kibékülnek. Van olyan nézet, hogy Barátfalva mintája Tardona, ahol Jókai rejtőzött a szabadságharc leverése után. – A cselekményben dús, detektívregény típusú regénykettős nem tartozik az életmű fő vonulatába, de izgalmas olvasmány, és stiláris értékei is figyelemre méltók. – Mindenkinek ajánlható.
5%
400 Ft380 Ft Kosárba

Barabás Miklós E-KÖNYV

Barabás Miklós (1810-1898) Barabás Miklós a magyar reformkor jelképpé magasztosult festõje. Õ volt az elsõ, aki mûvészi tevékenységével kivívta a társadalom tiszteletét és elismerését, és ezzel az egész magyar mûvészetnek nagy szolgálatot tett. Elszegényedett középnemesi székely família sarja, iskoláit a nagyenyedi kollégiumban végezte. A híres intézmény falai között kapott nevelés eredménye volt az a kulturált, elhivatottságot sugárzó magatartása, amely késõbb oly vonzóvá tette személyiségét a magyar szellemi élet vezetõi elõtt. Nagyszebenben tanult rajzolni, s elsõ mestere Neuhauser Ferenc festõ volt. A rajztanulás mellett a Brukenthal-palota képtárában nagymestereket másolt. Tehetsége korán megnyilatkozott, és mikor portrérajzaival megkereste az utazás költségeit – mivel ösztöndíjat szereznie nem sikerült –, elindult Bécsbe, a Képzõmûvészeti Akadémiára. A császárváros pezsgõ mûvészeti életébe hamar beilleszkedett, és itt ismerkedett meg többek között id. Markó Károllyal, akivel életre szóló barátságot kötött. Az akadémiai órákon elsõsorban rajzkészségét fejlesztette, a császári képtárban pedig klasszikus mestereket tanulmányozott, és mind ezeket, mind nagynevû kortársait másolta is. Arcképmegrendelése is adódott, amellyel megélhetésének költségeit pótolta ki. Mindezt önéletrajzából tudjuk, mert bécsi munkáiból – néhány grafika kivételével – jelen tudomásunk szerint semmi sem maradt fenn. Élete végén írt önéletrajza, kiegészítve Jegyzõkönyvével – amelyben csodálatra méltó gondossággal egy életen át feljegyezte mûveit – a magyar mûvészetben egyedülálló forrás. A Jegyzõkönyvben 2473 tétel szerepel, de a szám korántsem teljes, jelenleg mintegy 3500 mûrõl van adatunk, de a kortársak feltevése szerint Barabás képeinek száma az ötezret is meghaladta.
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

Homokvihar, Karácsony Párizsban, Küszöbön áll a boldogság E-KÖNYV

Meredith Webber: Homokvihar Zaheer sejkjének legidõsebb fia, Kamid orvosnak tanult, és most úgy dönt, „álruhában” meglátogatja a menekülttáborokat, hogy saját szemével lássa, milyen körülmények uralkodnak az országában. Amikor találkozik a humanitárius szervezet doktornõjével, azonnal beleszeret a gyönyörû Jenbe… Margaret Barker: Karácsony Párizsban Régóta visszavágyik Alyssa abba a párizsi kórházba, ahol nyolc évvel ezelõtt együtt dolgozott a szerelmével. Amikor munkát vállal a klinikán, már az elsõ napon találkozik Pierre-rel, aki az igazgató fõorvost helyettesíti. A férfi máig nem tudta feldolgozni, hogy a menyasszonya annak idején váratlanul elhagyta… Dianne Drake: Küszöbön áll a boldogság A karibi térség egyik meseszép, de elmaradott szigetén gyógyítja az õslakosokat a gyönyörû Michelle. Szüksége van a sziget egyetlen kórházának a támogatására, ezért felkeresi Paul Killian doktort. A férfit azonnal lenyûgözi a vagány lány, akinek azonban a lelkén is fájó sebet ejtett egy régi mûtét…
5%
1499 Ft1424 Ft Kosárba

A tenger zúgása E-KÖNYV

Különös véletlen sodorja egymáshoz újra Jackyt és Pierre-t egy francia tengerparti kisváros kórházában. A lány tizenhat éves volt, amikor a férfi elhagyta normandiai falujukat, hogy Ausztráliába menjen és megnõsüljön. Pierre azóta megözvegyült, egyedül neveli kisfiát, Jacky pedig férjét és gyermekét is elveszítette. Vajon kapnak-e még esélyt a sorstól, hogy gyógyító munkájukon túl is közösséget vállaljanak egymással, s új családot alapítsanak?
5%
649 Ft617 Ft Kosárba

Az asszony, aki szeretni akart E-KÖNYV

Forró Pál három írását tartalmazza a kötet. Ezek közül a címadó kisregényt két novella követi. Mindhárom írás Európában játszódik: az első Franciaországban, a második az ókori Hellászban, Athénban, míg az utolsó Münchenben, a hírhedt kurtizán Lola Montez idejében és szereplésével. A címadó darab asszonya a szerelmet keresi, s amikor megtalálni véli, döbben rá, hogy mégsem azt akarta. Menekül, nem is egyszer, többször is, mígnem a szerencsétlen véletlen folytán és akaratán kívül visszatér oda, ahonnan elindult…
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

Szórakozol velem?! E-KÖNYV

Örülök, hogy úgy döntöttél, belenézel a könyvembe. Tudod, ez az hely, ahol a szerzők ismert emberektől idéznek arról, hogy milyen nagyszerű ez a könyv. De én ezt nem igazán szeretem. Olcsó trükknek tartom, ami csak arra jó, hogy bepalizza az embereket. Nem hiszek benne. Te ennél úgyis okosabb vagy, és szebb úgysem dőlnél be. Nagyon tetszik a blúzod jól megy a könyvemhez! ELLEN DEGENERES Imádom, ahogy fogod ezt a könyvet. Látszik, hogy erre születtél Vedd meg és el se engedd! ELLEN DEGENERES Tudod, mi tetszik nekem a legjobban benned? Az, hogy így egymásra találtunk. Na meg a szemed! ELLEN DEGENERES Te vagy a legkedvesebb olvasóm! Minden idők abszolút kedvence. De psszt... meg ne mondd a többieknek! ELLEN DEGENERES
5%
2190 Ft2081 Ft Kosárba

Szülők és szeretők II. kötet E-KÖNYV

A történet egy anya-fiú kapcsolatról szól. A fõhõs Paul Morel közvetve próbál megszabadulni anyja nyomasztó hatásától, azáltal, hogy kedvesét, Miriamot, Mrs. Morel hasonmását taszítja el magától. Valójában mély szereteten alapul a tragikus történet, az anya birtoklásvágya meggátolja Pault abban, hogy teljes kapcsolatot teremtsen fiatal nõkkel. Felszabadulása csak anyja halálával következhet be. Lawrence ebben a mûvében még a nagy példáihoz igazodva mutatja be a bányászcsalád életét, belsõ feszültségeit. Az író sok korábbi gondolatát elõlegezõ, de szélsõséges túlzásokba még nem esõ regény klasszikus mûnek tekinthetõ.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Moby Dick II. kötet E-KÖNYV

A közel hatvanéves Achab kapitány a Pequod nevû hajón indul el útjára, melynek valódi célját a hajó tulajdonosai és a személyzet elõtt is eltitkolja: meg akarja ölni Moby Dicket, a Japán-tenger híres fehér bálnáját, "aki" elõzõ útján leszakította a kapitány lábát. Szerzõdött kötelességeit elhanyagolva útján mindent alárendel a Moby Dick elleni rögeszmés harcnak. Tisztjei már az út elején fölfedezik a kapitány õrült rögeszméjét, Starbuck meg is akarja ölni, mivel azonban a bálnavadászat Moby Dick keresése közben is folyik, mind a tisztek és szigonyosok, mind a hindu legénység elnyomja félelmét, s bár lelkük mélyén tudják, hogy kapitányuk halálba kormányozza hajóját, az utolsó pillanatig teljesítik parancsait. A fehér bálnával vívott harc leírása végül a világirodalom nagy csatajeleneteihez hasonló szenvedélyes vadsággal idézi fel az ámbrás cet alakjában megtestesült pusztító természeti erõk hatalmát. A hajó elsüllyed és a szinte hihetetlenül megmenekülõ elbeszélõ kivételével mindenki a tengerbe vész.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Válogatott novellák E-KÖNYV

„Mert különös, hogy a boldogság milyen hirtelen terem az ember lelkében. Egyszerre pattan ki, és mindent elborít a nagy, szikrázó öröm. Bús sorsunk, hogy ezt az örömet vékony üveglábak tartják. Az üveg erõs, sokat megbír, ha egyenletesen éri a terhelés. De megpattan a legkisebb rezdülésre, amely a teher egyensúlyát megbontja. Elég annyi kis rezgés is, amit a világ érez éjfélkor, amikor az ünnepbõl hétköznap lesz. Nemes anyag, ha eltört, nincsen orvossága többé. Ezért van, hogy a boldogság ikertestvére a szorongó félelem.”
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Húshagyókedd E-KÖNYV

„A vándorlás nehéz, fáradságos a testnek. Erdõk torkából, bokroknak tövérõl s a hajnal hideg leheletébõl a halál leskelõdik rá. De a léleknek könnyû. A léleknek olyanok a céltalan utak, mint fáradt testnek a puhapárnás ágy, vagy az illatos fürdõ. Barabás hanyatt feküdt a verõfényes budai domboldalon. Testében érezte több ezer kilométeres út fáradalmát, de a lelke könnyedén csapongott. Gyermekkorára gondolt, azokra a nyiladozó napokra, melyeken a kék hangot kereste. Így feküdt akkor is naphosszat hanyatt a fûben. Nézte az ég kékségét, a messze hegyek kékségét. A kék színt, amelyben minden széppé olvad a messzeségben és a kék hangot kereste. A város kék ködben volt. Az élete távoli csilingelõsnek, suhogásnak hallatszott fel. Olyan volt, mintha angyalok serege karácsonyfával röpködne. Félt részekre bontva hallani ezeket a hangokat, azért nem ment le mind ez ideig a városba. – Pedig le kellett mennie, Barabás azért járta végig a fél világot, azért járta körül az országot, hogy lássa: itt ebben a városban az ország szívében, ahonnan az élet szétsugárzik, itt kell a munkát elkezdeni, ha új és szebb életet akar a föld e kerek darabján. És Barabás új és szebb életet akart, mert Barabás próféta volt és költõ. Próféta akkor is, ha szavát csak a puszta hallotta, költõ akkor is, ha csak a fáknak énekelt.”
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Egy nyáréjszaka titkai E-KÖNYV

A londoni társaság estélyein petrezselymet áruló négy ifjú hölgy szövetkezik egyetlen közös cél érdekében, hogy minden női furfangot és praktikát bevetve férjet találjanak maguknak. Így születik meg a merész férjvadász-terv.
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

Karácsony a Cynster-kastélyban E-KÖNYV

1837 decemberében a Cynster család fiatal tagjai a hóborította Casphairn Manorban töltik a karácsonyt. Ám ahol ők összejönnek, ott mindig megjelenik a szerelem is. Az ünnepi alkalom összehozza Danielt, Lucifer Cynster fiainak tanítóját és Claire-t, Gabriel Cynster lányának nevelőnőjét. Claire, aki egyszer már megégette magát, nem hiszi, hogy része lehet még a boldogságban. Daniel azonban – a házigazdák segítségével, akik egytől egyig született házasságszerzők – mindent elkövet, hogy meggyőzze a hölgyet őszinte szerelméről. Eközben az ifjú Cynsterek kilovagolnak karácsonyeste, és segélykiáltást hallanak. Lucillát nehéz szüléshez hívják, a többiek pedig vele tartanak. A pusztító vihar elvágja őket a külvilágtól, és a fiatalok szembesülnek életük első komoly megpróbáltatásával…
5%
2590 Ft2461 Ft Kosárba

Téli tűz E-KÖNYV

Hagyd ott 21. századi életedet, és élvezd a késő 8. századi Skandinávia szabadságát, veszélyeit, komorságát és bizonytalanságát – és az időjárást! Remélem, ugyancsak élvezettel lubickolsz majd Sigurdnak és barátainak elveiben és hiedelmeiben, azokéban a férfiakéban és nőkében, akiket szeszélyes istenek irányítottak, és a hűség meg a fényes hírnévről szőtt álmok kötötték össze őket egymással.
5%
1999 Ft1899 Ft Kosárba

Remények és csalódások E-KÖNYV

Ormos Mária történész, a pécsi Janus Pannonius Egyetem volt rektora, emeritus professzor, az MTA tagja ebben a könyvében sorra veszi, hogyan alakult az élete a történelmi események sodrában. Felidézi gyermekkorát, a második világháború megpróbáltatásait, egyetemi éveit, az ’56-os eseményeket, majd leírja, hogyan próbált talpra állni a megtorlások után, miként tört ki az értelmiségi robot szerepköréből és kezdett dolgozni a Történettudományi Intézetben. Életútja a Pécsi Tudományegyetemen folytatódott, ahol három cikluson keresztül töltötte be a rektori tisztséget. Részletesen szól e tevékenységéről, s mindeközben megidézi kollégáit, barátait és partnereit. Természetesen megemlékezik az általa művelt mesterségről is, és nem hiányozhat a könyvből politikai szerepvállalása sem. Saját életútját követve igyekszik tekintetbe venni mindazt a helyi, országos és világtörténeti eseménysorozatot, amely kitöltötte az általa leélt rövid nyolcvanhat évet. Nos, mondhatjuk, hogy ez a könyv a lehetetlent célozza meg, noha tudni való, hogy ami lehetetlen, az is marad. A kísérletnek mégis lehet némi tanulsága.
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

Szegény kisfiú E-KÖNYV

A város sötét zugaiban mozgalmas éjszakai élet zajlik, ahol az emberek szabadjára ereszthetik vágyaikat, átlépve a határt munka és játék, élvezet és fájdalom között. De most betörnek e menedékbe. Lecsap egy gyilkos. Meghal egy ember…
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

Csak egy asszony E-KÖNYV

A jóképű és tehetséges fiatal ügyvéd csinos feleségével vidékre költözik, ahol a vidéki uram-bátyám közeg befogadja, belesüpped, s hogy elnyerje jóindulatukat, mind több és több szívességet tesz, mígnem úszik az adósságokban. Felesége megpróbálja tartani benne a lelket, ám amikor dobra verik az uradalmát, bizony nem bírja tovább: kisurran és főbe lövi magát. Tolnai Lajos regénye tulajdonképpen innen indul. A szép özvegy egyedül, két gyermekkel, ugyan mihez kezd? Otthagyja a rettenetes vidéket és visszatér a fővárosba, hogy csak azért is megmutassa: egy nő többre képes még egyedül is, mint egy férfi. A regény ezt a küszködést mutatja be, a korai emancipáció egy szép példáján.
5%
590 Ft561 Ft Kosárba

A kaszás őrvezető E-KÖNYV

Lilian Fobb, az öntörvényű, öntudatos fiatal leány a francia gyarmati hadsereg vezérkari főnökének a lánya megérkezik Afrikába, s folytatja az Amerikában megszokott életmódját: egyedül jár-kel a sivatagban, repülőt vezet, s egyenrangúnak hiszi magát minden emberrel, férfival. Tudja ezt az apja, Fobb tábornok is, ezért kíséretet ad melléje, Wilson nagybácsi személyében. Ám a két személy nemigen szíveli egymást, és Lilian addig mesterkedik, míg megszabadul kéretlen kísérőjétől - mindezt a sivatag közepén. S mikor a lány csaknem elalél, egy bátor légiós katona megmenti, majd még több alkalommal teszi ugyanezt, hiszen feltűnnek a beduinok, valami felkelés-féle is kialakulóban van, s mindezt színezi még egy repülőgép, mely rendszeresen füstírással üzen az ég kékjén. Charles Lorre újabb fergeteges humorú és iramú regényéből kiderül: Liliant megtalálja-e végül valaki, s ha igen, ki: apja, a beduinok, légionisták, esetleg a nagybátyja, vagy a felkelők zárják karmaik közé?
5%
890 Ft846 Ft Kosárba