Szűrő

E-könyvek

Lu, a kokott E-KÖNYV

Arthur Landsberger regényében egy fiatal lány tragikus sorsát kísérhetjük figyelemmel. A regény fõhõse – Laura –, egy személyben testesíti meg a berlini elit társadalom kivetettjét és a párizsi nagyvilági kokottot, Lút. Megaláztatás, csalódás és számos intrika kíséretében, a naiv és jólelkû lány, aki már mindenrõl lemondott, múltjával és tetteivel szembenézve, Berlinbe visszatérve találja meg újra önmagát…
5%
1320 Ft1254 Ft Kosárba

Ó, Júlia! E-KÖNYV

Robin Maxwell

Júlia elõtt két út áll: szerelem nélküli, elrendezett házasság vagy lázadás. Az éles eszû lány, aki nemcsak rajongója Dante romantikus költészetének, de maga is verseket ír, nem hajlandó fejet hajtani a hagyományok elõtt, és beletörõdni a szülõk akaratába, mint imádott barátnõje, Lucrezia. Júlia sorsa örökre megpecsételõdik, amikor egy álarcosbálon megismeri a családjával viszálykodó Monticecco család fiát, Rómeót. Robin Maxwell, az angol történelmi regények népszerû szerzõje nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy újraírja Shakespeare egyik legnépszerûbb drámáját, a Rómeó és Júliá-t. Az írónõ ezúttal is történelmileg hiteles regényt írt: a halhatatlan szerelmesek története Verona helyett a reneszánsz Firenzében játszódik. Miközben meg­ismerhetjük a nyüzsgõ város hétköznapjait, kibontakozik elõttünk egy ifjú pár szerelmi története, amely nem kevésbé drámai és szívszorító, mint a nagy költõé, ám ezúttal azt is láthatjuk, mi zajlik a kulisszák mögött.
5%
2570 Ft2442 Ft Kosárba

Az osztrák titok E-KÖNYV

Két fõ okból kelthet ez az eredetileg német nyelvû olvasóknak írt könyv a magyar könyvpiacon is figyelmet és érdeklõdést. Elõször is a kommunizmus hosszú évtizedei és a rendszerváltás izgalmai miatt a modern Ausztria története, úgy gondolom, alig ismert Magyarországon. Másodszor -s ez az igazán fontos és aktuális ok- az osztrák szomszéd politikai és gazdasági sikerei roppant hasznos és érdekes tanulságokat kínálnak a magyaroknak is. A bevezetõben személyes történetem tükrében mondtam el, hogy miért írtam ezt a könyvet Ausztriáról. Kanyargós életutam ugyanakkor talán éppen ezért teszi lehetõvé, hogy egy sajátos õrtoronyból nézve hasonlítsam össze régi és új hazám párhuzamos történetét. (A szerzõ)
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

Laza naplók E-KÖNYV

Ez az írás nem egyéb, mint olvasók számára szerkesztett dokumentum, egy hosszan és lassan készült verses napló olvasható változata. Lehetne kézzel írott is, de ki tudná elolvasni. Felmerül a kérdés, miért nincs a végén tartalomjegyzék, és miért nincs oldalszámozva. Azért, mert így hitelesebb, személyesebb, közelebb áll a valódihoz. Így is olvasható folyamatosan, felcsapható bárhol, lehet belõle szemezgetni, és bizonyos, hogy tovább, többet van kézben. Amúgy pedig nem volt kedvem ilyesmikkel bajlódni, megpróbáltam, belekezdtem, a gép lelke gyõzött, nem azt tette, amit akartam, tehát lebeszélt a fontosnak tûnõ, ámde elhagyható részletekrõl. Mindenki úgy olvassa, ahogy neki tetszik. Csak olvassa, ezért a nyomtatott betûk. Írja a kötet (Laza naplók) utószavában a szerzõ, Nyírfalvi Károly. Több száz verset gyûjtött egy kötetbe a lírikus, mely bõ tíz év termését öleli föl. Számos bensõséges tépelõdés, gondolatok a mindennapokról. Ajánljuk mindazoknak, akik egy perc szünetet szeretnének a mindennapok rohanásában.
5%
1490 Ft1416 Ft Kosárba

Visszapillantás E-KÖNYV

E könyv célja azoknak felvilágosítást nyújtani, kik a tizenkilencedik és huszadik század közötti szociális ellentétek világos képét ismerni akarják, de a tárgy hosszadalmas fejtegetésétõl visszariadnak. Intve azon tapasztalattól, hogy a tanítás a fáradságos tárgyak közé számíttatik, melyet szerzõ tanítói pályáján nyert, megkíséri ette a könyv felvilágosító tartalmát élvezetesebbé tenni azzal, hogy egy regényes elbeszélés keretébe illeszté, mely nézete szerint már magában is bír némi vonzerõvel. Az olvasó, ki elõtt a modern szociális berendezések és az elvek, melyekbõl keletkeztek, már ismeretesek, Leete doktor magyarázatait néha talán kissé unalmasaknak fogja találni, de itt arra kell tekintettel lenni, hogy ezek Leete doktor vendége elõtt nem voltak ismeretesek és e könyv azon szándékkal íratott, hogy e tényt az olvasóval elfeledtesse. Továbbá. Az íróknak és szónokoknak, akik e kétezred éves korszakot dicsõítették, mûvei inkább a jövõt, mint a múltat tartalmazták, nem a már eddig elért eredményeket, hanem a haladást, melyet még el kell érni, tartották szem elõtt, mindig elõre és felfelé, míg az emberi nem hivatását teljesen betöltötte. És ez igen jól van így, de felfogásom szerint sehol nincs alkalmasabb álláspont az emberi nem jövõjébe tekinteni a legközelebbi ezer év folyamán, mint egy visszapillantás a legutóbbi száz év haladására. Óhajtom, hogy e könyv oly olvasókra találjon, kik a tárgy iránti érdekbõl a kidolgozás hiányait elnézni hajlandók. E kívánsággal visszavonulok, és átengedem a tért West Julián úrnak, ki meg fog felelni magáért. Edward Bellamy
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Perikles E-KÖNYV

Perikles Shakespeare ritkán játszott darabja. Az utolsó alkotói korszak regényes színmûvei közé tartozik. Keletkezése 1609-re tehetõ. Sokáig még Shakespeare szerzõségét is vitatták. A korabeli közönség körében viszont tartós népszerûségnek örvendett, mert minden bizonnyal éppen a közönségigény teremtette meg a regényes színmû mesével rokon mûfaját. A mesékben kézzelfogható empirikus-földi valósággá lesz a legmélyebb és legvalószínûtlenebb álom a boldogságról# az események egymásba kapcsolódása ugyanolyan kideríthetetlenül értelmetlen, mint a mindennapi életben, csakhogy a mese értelmetlenségrõl értelmetlenségre haladva mégis a legáltalánosabb, leghõbb földi-emberi vágynak, a boldog élet utáni vágynak feltûnõen képtelen, ám magától értetõdõ beteljesedésével ér véget. (Lukács György)Shakespeare Periclese is egy mesei alaphelyzetbõl indít: A királyfi elindul szerencsét próbálni. Feleségül akarja venni Antiochia királyának leányát, de csak akkor kaphatja meg, ha kiállja a próbát, vagyis megfejti a király rejtvényét. Ha nem, halál fia. A mese itt szokatlan fordulatot vesz: a rejtvényfejtés kelepce. A lány nem eladó, a rejtvény apa és leánya vérfertõzõ kapcsolatát rejti. Akár megfejti, akár nem: halálra van ítélve. Periclesnek sikerül elszöknie, de élete ettõl kezdve állandó menekülés. Minden apa-lány kapcsolatban ott sejti a vérfertõzés lehetõségét. Mégis megnõsül. Épp abban a pillanatban, amikor Antiochust és lányát az istenek elpusztítják. Felesége lányt szül neki, de belehal a szülésbe. Pericles ezt jogos büntetésnek érzi. Mintha megörökölte volna Antiochus bûnét, és neki kellene vezekelnie érte. A kislányt idegenek kezére adja, nem akar találkozni vele, amíg férjhez nem megy. A sors mégis összehozza õket. Tizennégy év után. A darab végén megint ott áll egy apa, a lánya és egy kérõ... A mese, az istenek és Shakespeare megkegyelmeznek. De a képet, amely Pericles agyába, érzékeibe beleégett, amitõl egész életében rettegett, és amitõl, mint egy vágyképtõl nem tudott soha szabadulni, magunkkal visszük.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Borzalmak Kastélya E-KÖNYV

Wallace Edgar

"Bármily hírhedtek és érdekesek is egyébként borzalmas gonosztetteik révén azok a szerencsétlen kiváltságosak, akik bekerülnek az elmebeteg elítéltek broadmoori fegyházába, – õszintén szólva, illetlenség, hogy ne mondjuk: igazságtalanság, hogy éppen õk állítsanak pellengérre valakit, akit, akárcsak õket, az orvosszakértõk véleménye és a könyörületes esküdtszék utalt ebbe a reménytelen intézetbe. Ám azért mégis gyakran ujjal mutogattak John Flackre, amint ide-oda lõdörgött az udvaron, a kezeit hátra dugva, fejét a mellére lógatva. Magas, ösztövér öregember volt, akin lötyögött a szürke darócruha, sohase állt szóba senkivel és õt magát is ritkán szólították meg. – Ez Flack… a Flack. A földkerekség legagyafúrtabb banditája… Az õrült John Flack… kilencszeres rablógyilkos…" J. G. Reeder detektívnek és csinos titkárnõjének szembe kell szállnia az õrült, ám zseniális Flack bosszújával...
5%
490 Ft466 Ft Kosárba

A zisten fölvitte a dolgomat E-KÖNYV

Önéletírás, Vadászirodalom, Kordokumentum? Nehéz helyzetben van az olvasó, ha a megszokott keretek közé akarja szorítani Palkovics György, író és vadász, vadász és író új könyvét. A második novelláskötete méltó folytatása a 2011-ben megjelent nagy sikerû „Kakpuszta” címû mûvének, amely utánozhatatlan derûvel és könnyedséggel meséli el egy született belsõ-somogyi parasztgyerek elsõ lépéseit a nagybetûs Életbe. S ez az életút a legfelsõbb körökbe vezetett. A múlt rendszer számos meghatározó alakja elevenedik meg a novellákban: Kádár János, Grósz Károly vagy Biszku Béla – hogy csak a legismertebbeket említsük. A szerzõ olyan helyzetekben láttatja õket, amely csak bennfenteseknek adatott meg. Betekintést enged a messze földön híres kormány-vadászterületek szakmai titkaiba, a soha nem látott rekordok kulisszái mögé. A kormányvadászatokig azonban rögös út vezetett, s az olvasó örömmel idõzhet el a minden részletre érzékeny elbeszélõ kalandos és fordulatokban gazdag életútján. Az egyetemi évek, a méltán híres vadászelõdök portréi mellett, feltûnnek itt a temperamentumos olasz vadászok, államtitkárok, miniszterek, és számtalan exkluzív, anekdotikus, humoros, nosztalgikus, sokszor ironikus, idõnként kritikus, nem utolsósorban pedig szépirodalmi igényû történet egy mára már letûnt világról. Egy ellentmondásokkal teli korról és hatalmi viszonyairól, ahol a vadászat a hivatalos diplomácia felbecsülhetetlen eszköze is volt. Lebilincselõ olvasmány. Balikó Gergely - bölcsész, irodalmár
5%
1190 Ft1131 Ft Kosárba

Legendás komédiások E-KÖNYV

Kalmár Tibor legújabb könyvében a hajdanvolt komédiások élettörténetét, vidám, szórakoztató és érdekes sztorijait olvashatjuk. A kötetben többek között a humor olyan nagyágyúi szerepelnek, mint Alfonzó, Hofi Géza, Kabos Gyula, Kazal László, Kiss Manyi és Salamon Béla. A szerzõ azokról a komédiásokról ír, akiket személyesen ismert és akikkel együtt dolgozott. Miközben az egykori pályatársak visszaemlékezéseit olvassuk, megismerhetjük a legendává vált nevettetõk kulisszák mögötti énjét és híres tréfáikon ismét jót szórakozhatunk.
5%
1590 Ft1511 Ft Kosárba

A lét szerkezete E-KÖNYV

A kötetben egy olyan logikai-geometriai omniverzum modell, az ún. fk-modell bontakozik ki a figyelmes és képi gondolkodású Olvasó képzeletében, mely sok, jelenleg még rejtélynek számító, kozmológiai problémára is választ nyújthat. Az „fk”, a foton végtelen belsejû, elemi részének, és egész létünk egy logikailag és virtuálisan is felépíthetõ, alapvetõ építõkövének szimbolikus megnevezése. Mivel ez az alapvetõ rész is egy struktúra, mely kizárólag mozgás által létezhet, az ebben a kiadványban leírt, logikai modell szorosan kapcsolódik a szerzõ „Mozgás és struktúra” címû tanulmányában ismertetett struktúraelmélethez, valamint a „Képi logika” cím alatt megjelent logikai módszertanhoz. A szerzõ, dr. Simon-Székely Attila, hosszú ideje a végtelen interdiszciplináris kutatásával foglalkozik, mely témának világszinten is kevés szakértõje van.
5%
1590 Ft1511 Ft Kosárba

Hullámok csapdája 2. E-KÖNYV

Borbás Edina

A Nagy Kaland című valóságshow folytatódik; a Földközi-tenger partvidékén nem csak a hullámok csapnak össze. Arabella és mindenre elszánt játékostársai már új helyszíneken küzdenek a nyereményért. A műsor szervezői úgy döntenek: a víz mellett a szárazföldön is meg kell állniuk a helyüket. Az érzelmek felkorbácsolódnak, a játék eldurvul. Arabella és társai küzdelme a végéhez közeledik... A nem várt helyzetek nem várt érzelmeket váltanak ki a szereplőkből. Vajon a szerelem vagy az intrika játssza majd a főszerepet? BORBÁS EDINA első regénye 2013 nyarának meglepetés sikerkönyve volt, gyorsan sokak kedvence lett. A második részben még több szenvedély, szex és izgalom vár Arabellára és az olvasóra.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

A pénz mágusai E-KÖNYV

A kötet legfiatalabb interjúalanyai alig több mint harmincévesek: a Sziget-szervezõ Gerendai Károly, vagy a hasonló korú galériatulajdonos, Kieselbach Tamás és a brókercég-alapító Jaksity György. Melléjük a negyvenes korosztályból a Vista két utazási guruját, Kurucz Jánost és Pogány Ferencet, illetve a hazai borkereskedelem és -termelés egyik megújítóját, Keresztury Évát, valamint az iskolaalapító Tamás Istvánt választottam. Somody Imrét, a Pharmavit ,,atyját” és a világsikert arató Graphisoft alapítóját, Bojár Gábort sokan ismerik, de hogy miként kezdtek az üzletbe, s hogyan nõttek naggyá, azt itt és most mondják el. Az idõsebb korosztályt két emblematikus személyiség, Zwack Péter, az ismert likõrgyáros és Kapolyi László, az egykori ipari miniszter – ma energiakereskedõ – képviseli. A kötetben található sikercsapat persze összeállhatott volna másokból is. Sportnyelven szólva beválogathattuk volna az ország leggazdagabb – és legtöbbet meginterjúvolt – sztármenedzsereit, Széles Gábort és Demján Sándort, és megkísérelhettem volna – mint ahogyan meg is kíséreltem – megszólaltatni a már-már karthauzi némasági fogadalomban élõ Várszegi Gábort. Többen – így például Friderikusz Sándor, Geszti Péter vagy Rubik Ernõ – különbözõ okokból nem vállalták a kötetben való szereplés lehetõségét – bár az õ karrierjük gazdasági vonatkozásai talán jobban érdekelték volna az olvasókat, mint a sokszor elismételt gyermekkori kezdõlépések és ijfúkori kalandok. Tíz beszélgetés, tíz egyéniség, tíz siker, de sokszor tíz és száz tapasztalat és tanulság zsúfolódik össze ebben a kötetben, amely természetesen nem lehet sem menedzserkurzusok kézikönyve, sem tudományos elemzések alapja – s remélhetõleg APEH-vizsgálatokhoz sem lesz startjel. Csupán élvezetes olvasmány. Ezzel a szándékkal íródott…
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Az elveszett fiú E-KÖNYV

Amikor Luke utoljára látta a fiát, a kicsi még csak három hónapos volt. A férfi most a Krokodil-völgyben dolgozik, ahol egy szörnyû buszbaleset után segít az ottani orvoscsapatnak a sérültek ellátásában. Egyikükben felismeri a sógornõjét, Janeyt, s azt reméli, tõle többet is megtudhat a gyerekrõl. A lány valóban elhozta magával elárvult unokaöccsét, de mivel felelõtlen, felszínes alaknak ismeri Luke-ot, nem bízik benne, hogy alkalmas lenne az apaszerepre…
5%
649 Ft617 Ft Kosárba

A bozót mélyén E-KÖNYV

Nem könnyû orvost találni az ausztrál bozót mélyén fekvõ kis kórházba, ezért nagy meglepetést kelt a tapasztalt Marc Ballantyne doktor érkezése. Sally nõvér egy zátonyra futott házassággal a háta mögött most úgy érzi, végre megtalálta álmai hõsét. Egy hosszú éjszakai ügyelet után szerelmük beteljesedik, de Sally még mindig nem tudja, mi vezérelte a sikeres orvost erre a vidékre. Rosszindulatú pletykák keringenek egy csapodár szépasszonyról, Marc azonban nem hajlandó elárulni a titkát…
5%
649 Ft617 Ft Kosárba

Én, Livia E-KÖNYV

Történet egy lányról, aki később Augustus császár felesége lett. Majd a Római Birodalom legnagyobb hatalmú asszonya. Livia Drusilla tizennégy éves korában kihallgatja apját és annak arisztokrata társait, akik éppen a Julius Caesar elleni merényletet tervezik. A fiatal lány éles eszű bizalmassá és apja legfőbb politikai fegyverévé válik. Vonakodva ugyan, de előnyös házasságot köt Caesar hadseregének egyik parancsnokával. Anyjától azt tanulja, egy nő is lehet hatással a közügyekre, és folyamatosan próbálja észben tartani, hogy bár kiváló érzékkel látja át a római szenátus intrikáit, mindig türelmesnek és gyakorlatiasnak kell maradnia. De a türelemről és a ravaszságról azonnal megfeledkezik, amikor találkozik Caesar fogadott fiával és örökösével, Octavianusszal. A mindössze tizennyolc éves férfi nagy hatalma ellenére szerénynek mutatkozik, és megigézi Liviát, az újdonsült feleséget. Octavianus vagyona és befolyása egyre nő, így Livia családjának szörnyű veszéllyel kell szembenéznie. A lány éles eszét és szívét követve súlyos választásra kényszerül, melynek eredményeként nagyobb befolyása lesz Rómára, mint azt valaha is gondolta volna.
5%
2380 Ft2261 Ft Kosárba

Clovis Dardentor E-KÖNYV

Két unokatestvér, Jean és Marcel útra kel Franciaországból. Úticéljuk Oran, céljuk pedig, hogy jelentkezzenek katonának az afrikai ötödik hadtesthez. Útjuk során, az Oranba tartó hajó fedélzetén megismerkednek Clovis Dardentorral, egy dúsgazdag, gyermektelen iparmágnással. Jean és Marcel fejében, akik azért kelnek útra, hogy anyagi függetlenségre tegyenek szert Afrikában, megszületik a nagy terv: meg kell menteni Dardentort, és akkor bizonyára hálából majd csinos vagyont hagy rájuk az iparmágnás. Megérkeznek Afrikába, s mialatt a fiatalok buzgón dolgoznak azon, hogy "megmentsék" Dardentor életét, pont az ellenkezője esik meg: Clovis Dardentor menti meg egyszer Marcel, egyszer Jean életét...
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

Szomjas inasok E-KÖNYV

Bármely novelláskötetét vesszük is kézbe, az első oldalak olvastán átsüt Gelléri egyedi stílusa: páratlan hangulatteremtő kézjegye, novellái tömörségének ereje. Nem szereplői kidolgozottsága adja művészi erejét, hanem a történetek mondanivalója, ereje. Erre talán legjobb példa A rablás című novella, mely a városi mélynyomorba és kétségbeesésbe jutott kispolgári házaspár tragédiába torkolló banális történetét tárja elénk: miként jut el egy pár totális kiúttalanságában odáig, hogy egy utcai illemhelyen 20 fillér ellopását követően a férfi megölje feleségét, majd felakassza magát a wc-láncra... Borzongató és nagy erejű világ.
5%
790 Ft751 Ft Kosárba

Sanghaj szépe E-KÖNYV

Minden idõk legsikeresebb írónõje több novellát is átnyújt a közönségének. A címadó novella hõsnõje, Irma, a szõke szépség, briliánsaival, millióival, királyi rokonságával kápráztatja el környezetét. Minden csodás és csillogó – vagy mégsem? Szerelem, romantika, izgalom, merész, de finom humor… Aki ezt a könyvet elolvassa, megérti, miért bestsellerek Claire Kenneth mûvei szerte a világon.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Hajnal a tárnák fölött E-KÖNYV

„Csaknem egészen Körmöcbányáig értek. Azonban jöttüknek hírére a Dóczy uraság meg a városok patríciusai, akik szüntelenül marakodtak egymással, egyszeriben szövetségre léptek a parasztok ellen. Szentkereszt és Körmöc közt rácsaptak a kis parasztseregre, amely egy ideig bátran védekezett, de amikor nagyobb részük már elhullott, az életben maradottak szétfutottak, ki merre látott. Mire Braun Mihály, magányosan vergõdvén át a hegyeken, visszaérkezett az Alföld pereméig, találkozott a vészhírrel, hogy az urak legyõzték Dózsa Györgyöt. A vezért tüzes trónusra ültették Temesvárott, és azóta országszerte karók merednek az utak mentén, s a karókon az elfogott jobbágyok. A szegény emberek reménységének befellegzett.”
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Arsene Lupin kalandjai E-KÖNYV

Ami az angoloknak Sherlock Holmes, az a franciáknak Arsene Lupin, azzal az aprócska különbséggel, hogy a legendás angol detektív kortársa kifogástalan gentleman ugyan, de mégiscsak egy zseniális betörõ. Arsene Lupin szülõatyja Maurice Leblanc (1864 –1941) kortársa volt Sir Arthur Conan Doyle-nak, és hõse, Lupin nagyjából húsz regényben és számtalan novellában bosszantotta az arra rászolgáló gazdagokat. A szociálisan érzékeny, sármos és szoknyabolond bûnözõt Leblanc egy Marius Jacob nevû anarchista betörõrõl mintázta, aki mintegy 150 alkalommal hatolt be fényûzõ palotákba – de sosem ártott a szerinte hasznos foglalkozást ûzõ gazdagoknak, például építészeknek, tudósoknak vagy orvosoknak –, a zsákmány nagy részét pedig a rászorulóknak adta. Maurice Leblanc valamennyi regénye bõ választékot kínál izgalmakban, váratlan fordulatokban, és emellett szellemben, kellemben is igen gazdag. Aki örömét leli a klasszikus detektívtörténetekben, ezúttal sem fog csalódni.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Fehér hintó E-KÖNYV

A „Ház a sziklák alatt” címû film nézõi közül sokakat foglalkoztatott a kérdés: honnan jött és hová jutott a film megnyerõ nõalakja, Zsuzsa? Az író ebben a regényében mintegy elhúzza a függönyt Zsuzsa múltja elõtt, és elkíséri õt megtalált boldogságának küszöbéig. Zsuzsával elõször, mint elesett sorsú, ábrándokkal teli, szépre és jóra vágyó kis libapásztorral találkozunk. A kislány csalódásainak színtere elõbb egy vándorcirkusz porondja, majd a pesti cselédszobák örömtelen világa. Boldogságát szerelmében sem találja meg, és a felszabadulás elõtti élet teljes kivetettjeként kerül a film történetének színterére, ahol számos olvasónknak bizonyára ismerõsnek tûnik majd. A sziklák alatti ház tragikus eseményei után a romokban heverõ Buda kövei között találkozunk ismét Zsuzsával. Hosszú idõ telik el, míg kispolgári életét építgetõ férje mellõl a megújult élet szabadabb levegõjében megtalálja a libapásztor korában oly sokszor megálmodott „Fehér hintó”-t – önmagát és boldogságát.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

A ​jó palócok E-KÖNYV

A ​​művek világa Mikszáth gyermekkorát idézi föl egyszerű történetekkel, falusi alakokkal, háttérben a gyönyörű tájjal, a fenséges természettel" – írja az előszóban Kaiser László. Mikszáth korai elbeszélő művészetének két tündökletes darabja A tót atyafiakban (1880) a népélet tragikus és művészi szemlélése Arany János balladaköltészetéhez hasonlítja Mikszáth stílusát, akit a legnagyobb magyar írok sorában tartunk számon. A jó palócok (1881) kis történetek tudatos kompozíciójából áll össze. Számos forrásból eredő, több helyszínhez köthető valós történetek (zsánerképek) szerveződnek ciklussá a kötet lapjain, azt az írói meggyőződést sugallva, hogy a halál nem egyenlő a pusztulással, de azt is, hogy a sors független az emberi akarattól. A palóc történetek gyűjteménye a romantikus népiesség záró darabja. Hősei: Olej bacsa és Lapaj, a híres dudás, Bede Anna és a pogány Filcsik feledhetetlenek. Történeteiknek babonás modernségét Mikszáth a józan megfigyelés, a csaknem pozitivista kriticizmussal ellenpontozza.
5%
500 Ft475 Ft Kosárba

Szerelmet ​ígértél, szívem E-KÖNYV

Petra nem ismerte a szüleit, magányosan nőtt fel, most biciklis futár egy nagyvárosi cégnél. Többről álmodik és hamarosan felbukkan életében egy különös férfi. Rejtélyes foglalkozásával sok fejtörést okoz a lánynak még azután is, hogy szerelembe esnek egymással. Végül kezd megvalósulni Petra nagy álma: a csak nőkből álló motoros futárszolgálat. De míg odáig eljut, addig sok meglepetés és nehézség várja. Az egyik, amikor kiderül, hogy élete férfija a szülei nyomára bukkant…
5%
1000 Ft950 Ft Kosárba

Gyilkosság a templomlépcsőn E-KÖNYV

Az áldozat egy női kórus tagja, aki a legjobbak egyike, mégis kilóg a sorból. Az ügyében nyomozó fiatal tiszt ugyancsak a legjobbak egyike, ám szintén titkolózni kénytelen. A gyilkos pedig… A lehetséges gyilkos éppúgy lehet egy férj, egy politikus, mint egy kórustag vagy alkalmi betörő – a bűnügyi történetben a mai magyar közélet jónéhány tipikus figurájával találkozhatunk.
5%
1590 Ft1511 Ft Kosárba

Családom a családod, Mámoros éjszaka, Házi Mikulás E-KÖNYV

Cassandra Clare

Theresa Southwick: Családom a családod  Abby sokat köszönhet vonzó főnökének, aki évek óta támogatja. A lány nem is sejti, hogy Nick nem csak szakmai erőfeszítéseit értékeli nagyra – érzéki kisugárzásának sem tud ellenállni. A férfi próbálja rávenni, hogy élvezze kicsit az életet, ám közben megrettenti a gondolat, hogy a lány más férfiakkal találkozhat… Laurie Paige: Mámoros éjszaka  Hunternek fogalma sincs, hogyan jutott haza az átmulatott szilveszteréjszaka után, s arról sem sejt semmit, hogy teherbe ejtette Celiát. A lány kész egyedül felnevelni a gyermekét, de másról sem álmodik, mint hogy Hunter felesége legyen, akit titokban már régóta szeret… Debbi Rawlins: Házi Mikulás  Noah Spencer mindenre képes kislánya, Mindy kedvéért. Még arra is, hogy önmagából bolondot csinálva beleüljön az áruházi Mikulás ölébe. A jelmez azonban nem egy férfit takar, hanem a csinos, égővörös hajú Jill Morgant, aki képtelen hosszabb ideig bárhol is lehorgonyozni. Talán a pilóta végre kifogja a szelet a vitorlájából?

5%
1599 Ft1519 Ft Kosárba