Szűrő

E-könyvek

Az arany ember E-KÖNYV

Jókai Mór

Az arany ember a legnépszerûbb Jókai-regény, valódi remekmû. Az arany ember olvasottsága sem életkorhoz, sem nemzetiséghez nem kötõdik, ez a legtöbbször és legtöbb nyelven megjelent mûve. Balatonfüreden írta, mégpedig összesen nyolc hét alatt. A komáromi gyermekkor élménye, férfikorának nagy érzése ötvözõdik a teremtõ fantáziával. Az örök életû mesén túl ez a mû korának fontos kérdéseire is keresi-kutatja a választ: az egyéni és társadalmi boldogulás megteremtésének lehetõségét.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Névtelen vár E-KÖNYV

Jókai Mór

A francia forradalomban kivégzett királynõ, Marie Antoinette kislányát õrzi, rejtegeti a Fertõ tó partján álló kastélyban, a Névtelen várban a regény fõhõse, egy Magyarországra menekült emigráns francia gróf. Jókai egyik legromantikusabb regénye a Névtelen vár, teli titokkal, cselszövénnyel, Bourbon-liliomos misztikával, szûzies-éteri szerelemmel (mert a fogoly kis királylány persze beleszeret nemes védelmezõjébe, aki persze nem viszonozhatja vágybeli királynõje érzelmeit). De egyben az egyik legszebb Jókai-regény is a mû: a Fertõ-vidék csodás hûségû leírása, a régi magyar élet felejthetetlen tablója, a táblabírás, õsi nemesi, megyei világ nagyszerû felidézése, sajátos ragyogásának, provinciális bájának halhatatlan megörökítése.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Utazás a koponyám körül E-KÖNYV

Karinthy Frigyes

A regény valóságosan megtörtént eseményekrõl, személyes tapasztalatokról szól: saját agymûtétének körülményeit beszéli el az író. Mûvészetének általánossá, egyetemes emberi élménnyé emeli az operációt, a betegség történetét. Az író a Centrál kávéházban vonatdübörgést hall, halucinál. Ezt fejfájás, ájulás követi, de sem õ, sem orvosai nem gondolnak komoly betegségre. Barátságos beszélgetések, egy filmélmény és feleségével együtt tett klinikai látogatás ébresztik fel gyanúját: agydaganata van. Az öndiagnózis helyesnek bizonyul. A vakság, a biztos halál és némi reménnyel kecsegtetõ mûtét között nem nehéz a választás. Elutazik Stockholmba, a kor legnevesebb agysebészéhez, Olivecrona professzorhoz... Különlegesen izgalmas, nagyszerû az elbeszélés csúcspontja: a mûtét leírása, melyet egyszerre szenved belülrõl, és szemlél kívülrõl az író. Az operáció utáni, téren és idõn kívüli állapotból, a szürkeségbõl a fényhez, az élethez visszatérõ ember örömével, büszkeségével zárul a mû.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Így írtok ti E-KÖNYV

Karinthy Frigyes

Karinthy legismertebb, legnépszerûbb mûve mindmáig az Így írtok ti. Ez a mû hozta meg számára az ismertséget, ezzel a könyvével aratta elsõ igazi, nagy sikerét. A kávéházi játékokból, nemzedéktársainak kigúnyolásából alakult karikatúrasorozat idõvel tudatos enciklopédiává bõvült, s nemcsak a magyar szerzõk arcképcsarnoka teljesedett ki, hanem világirodalmi és mûfaji tematikával is gazdagodott. Máig ható sikerének titka, hogy Karinthy a célba vett írói egyéniség egész karakterét, az alkotói modor és modorosság torzképét rajzolta meg. #
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Mennyei riport E-KÖNYV

Karinthy Frigyes

A Mennyei Riport Karinthy legfantasztikusabb vállalkozása: erõteljes vonalakkal határolt alaprajza szerint Dante újraköltése a huszadik században. Ahogy a firenzei számûzött a kereszténységet megsejdítõ Vergiliusszal, az életen túli lét modern vándora, a Riporter, az újkor enciklopédistájával, Diderot-val járja végig a túlvilág köreit: a változtathatatlan múlt Poklát, a Purgatóriumot, azaz a szabadság (itt: a szubjektum, a vágyak és elképzelések szabadsága) birodalmát, hogy útja végén, túl gondolaton és cselekvésen, a mindent magába ölelõ Egyetlen Lénnyel találkozzon. A bergsonizus, a mélylélektan, a modern fizika eredményeit, a történelem friss tanulságait összeolvasztó új kozmológia természetesen nem születik meg a regény lapjain: a Dantééhoz hasonló egységes világkép a huszadik században nem élhetõ át. A Mennyei Riportban éppen a töredezettség az izgalmas, a koncepciót megtorpedózó ötletek szüntelen robbanása, a hol pátoszossá lendülõ, hol gúnyos, sõt alpárian újságírói hang: a nyugtalankodó ma közvetlen jelenléte az állítólag változatlan örökkévalóságban.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Szindbád ifjúsága E-KÖNYV

Krúdy Gyula

Krúdy Gyula Szindbádja az a magános, melankolikus hajós, aki nem viharos tengereken hánykolódik, nem a csodák s borzalmak tartományai felé evez, hanem a múlt holt vizein kalandoz álomszigetek között, bárkája fehér vitorláját nem tépik a szelek, csak a sóhaj rezegteti, az egész messzirõl, mint egy búcsút lebegtetõ patyolatzsebkendõ… Szindbád, az emlékek vándora, völgyben legelõ városka állomásán száll ki a vonatból, hajnalban recsegõ féderes kocsira ül, köpenyegébe burkolózva rázatja magát kanyargós utakon, az álmot dörzsölgeti szemébõl és az élet fáradtságát homlokáról, jobbra-balra nézeget csendesen a hûvös vidéken, ahol elmúlt ifjúságát látogatja, elfelejtett, elveszett házakat, arcokat keres. Szép Ernõ
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Az ember tragédiája E-KÖNYV

Madách Imre

Az ember tragédiája a magyar irodalom és drámaírás kiemelkedõ mûve, Madách Imre legismertebb alkotása. Az 1862-ben megjelent mû sokakat felzaklató kérdései azóta is életben tartják a költeményt, számos kortárs feldolgozása létezik a darabnak. A születésétõl eltelt mintegy százötven évben a Tragédia egyfajta szimbólumává vált a magyar drámaírásnak, talán a legtöbbször színpadra állított költemény Magyarországon. Az elõször itt elhangzó „Megy-é elõbbre majdan fajzatom”, valamint a „Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!” mondatok legismertebb irodalmi idézeteink közé tartoznak.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Különös házasság E-KÖNYV

Mikszáth Kálmán

  Kiscsoltói Mikszáth Kálmán (Szklabonya (1910-tõl Mikszáthfalva), 1847. január 16. – Budapest, 1910. május 28.) magyar író, újságíró, szerkesztõ, országgyûlési képviselõ, az MTA tagja.   Mikszáth Kálmán „A toll neki nem az íróeszköz, de egy kedves játékszer, amelybõl feketén patakzik a tinta és a poézis, nem is játékszer, hanem egy része a nagy-nagy természetnek, egy termõ ág, amelyen mindig mosolyogva ring a gondolat friss gyümölcse. Boldog, boldog, ezerszer boldog mûvész. Boldog és azt hiszem, hogy az utolsó boldog író. Nemcsak azért, mert játék neki az írás, de azért is, mert az életet is játéknak tekinti. Reá mosolygott utoljára az adoma tündére.” (Kosztolányi Dezsõ)
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Új Zrínyiász E-KÖNYV

Mikszáth Kálmán

Kiscsoltói Mikszáth Kálmán (Szklabonya (1910-tõl Mikszáthfalva), 1847. január 16. – Budapest, 1910. május 28.) magyar író, újságíró, szerkesztõ, országgyûlési képviselõ, az MTA tagja.   Mikszáth Kálmán „A toll neki nem az íróeszköz, de egy kedves játékszer, amelybõl feketén patakzik a tinta és a poézis, nem is játékszer, hanem egy része a nagy-nagy természetnek, egy termõ ág, amelyen mindig mosolyogva ring a gondolat friss gyümölcse. Boldog, boldog, ezerszer boldog mûvész. Boldog és azt hiszem, hogy az utolsó boldog író. Nemcsak azért, mert játék neki az írás, de azért is, mert az életet is játéknak tekinti. Reá mosolygott utoljára az adoma tündére.” (Kosztolányi Dezsõ)
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Aranykoporsó E-KÖNYV

Móra Ferenc

A hanyatló Római Birodalom utolsó elõtti fejezetének történetében egy legenda ragadja meg az írót. A Diocletianus császár korában élt Szent Bonifác legendája, aki pogány tisztbõl vált keresztény vértanúvá. Ezenkívül barátainak ösztönzése és személyes élményei késztetik a szerzõt a téma regényes feldolgozására. Quintipor és Titanilla romantikus szerelmében kicsit a saját idilljeit, régi szerelmeit élte át újból. Ahogy egyik méltatója írja: A bimbózó érzékiségnek ez a tiszta szerelemmel vegyített ábrándozása teszi az Aranykoporsót a serdült ifjúság vonzó, kedves olvasmányává.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Árvácska E-KÖNYV

Móricz Zsigmond

A történet a 20-as évek Magyarországán, a Kecskemét környéki tanyavilágban játszódik. Egy 7 éves lelenckislány kegyetlen sorsának néhány évét beszéli el. Az emberi kegyetlenség, lelki elvadultság, gonoszság megdöbbentõ tényei jelennek meg az epizódokban, a természetes erkölcsöket nem ismerõ elaljasodás: szadista és értelmetlen kínzások, elvetemült gyilkosságok sora.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Lear király E-KÖNYV

William Shakespeare

Egy zaklatott kora hajnalon Lear király úgy dönt, hogy a birodalmat felosztja három lánya között. Szokatlan döntését szokatlan órában hajtja végre, pillanatnyi szeszélyétõl vezéreltetve összehívja a királyi udvart, majd leányaihoz a mesékbõl jól ismert, de a birodalom életében elõzmény nélküli kérdést intézi: „Ki az közületek, ki legjobban szeret?” A legkisebb lány, Cordélia megtagadja a nyilvános vallomástételt, és ez olyan váratlanul éri a szeszélyes uralkodót, hogy legszeretettebb lányát kitagadja az örökségbõl, annak ellenére, hogy a hûséges Kent gróf figyelmezteti a királyt szörnyû esztelenségére. A legkisebb lánynak hozomány nélkül kell távoznia az udvarból, megalázottan és eltaszítottan, a francia király feleségeként. Goneril és Regan, a szeretetüket egymással versengve kifejezõ nõvérek azonban hamar megtagadják apjukat, egyre terhesebbé válik számukra a királyságot átruházó, de a királyi címmel járó hódolathoz tovább is ragaszkodó Lear.Shakespeare klasszikus mûve mindmáig ható érvényességgel, egyszerre gondolkodtatva és nevettetve mérhetetlen gazdagsággal tud beszélni az emberi kapcsolatok értékérõl, de hihetetlen törékenységérõl is egyszersmind. Az idõben és térben tõlünk távol esõ történet a szemünk láttára válik a mi saját élethelyzetünkké.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Apai örökség E-KÖNYV

REVICZKY GYULA

Reviczky Gyula a fõnemes Reviczky család sarjaként, házasságon és örökségen kívüli gyerekként született 1855-ben Vitkócon. Pozsonyban végezte a fõgimnáziumot, itt ismerkedett meg szerelmével, hozzá írta elsõ szerelmi ciklusát. Hogy meg tudjon élni, tanítónak szegõdött, késõbb Budapesten újságírói munkát kapott. Fordítással is foglalkozott, például Baudelaire-t elõször õ fordította magyarra, de fordította még Kleist, Nikolaus Lenau, és Franz Grillparzer mûveit is. Tagja volt a Petõfi Társaságnak. Hosszas betegeskedés után, tüdõbajban halt meg 1889. július 11-én, Budapesten. A magyar szimbolizmus, a modern irodalom korai elõfutára volt, jelentõségét halála után ismerték fel. Az Apai örökség címû, önéletrajzi elemekbõl táplálkozó regénye 1884-ben jelent meg elõször. Az a feltétlen hûség a vélt igazsághoz, amely Reviczkyt jellemezte, hozta magával, hogy elbeszéléseiben – esztétikai elvein túlmenõ mértékben – õszinte, mély kritikai képét festi a magyar társadalmi valóságnak. Az Apai örökség tárgya egy Oblomov-szerû, alapjában rokonszenves, de dologtalanságra nevelt, akaratgyenge fiatalember pusztulása. Bár harmadik személyben íródott, önvallomás ez: megdöbbentõ õszintesége máig páratlan irodalmunkban. Nem mintha a regény hõse, Fejérházy Tibor pontos mása volna Reviczkynek. Sõt, lényeges vonásokban eltér tõle. Az egész mûvet áthatja az az eszme, hogy „az ember jelleme az ember sorsa”. Reviczky azonban világosan látja, hogy hõse munkakerülése: társadalmi jelenség. Bár a tanulság megfogalmazásában inkább hõse jellemét hangsúlyozza, mégis ennek és hõse sorsának társadalmi gyökereit is felismeri, s éppen ez a regény eszmei magva. Hõse ugyanis belátja: „Azt hittem, elég hogy megszülettem, s kis- és nagyvámosi Fejérházy Tibornak hívnak# a vak fátum maga köteles gondoskodni arról, hogy ez a hangzatos predikátum ne valljon szégyent.” Reviczkyt a meseszövés izgalmai nem érdeklik, figyelmét a jellemábrázolás köti le. Stílusa puritán, szinte komoran egyszerû: mint a gyónás hangja# a tényeket beszélteti, elbeszéléseit valami fojtott líra fûti át.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Apák és fiúk E-KÖNYV

Ivan Szergejevics Turgenyev

„A mi korunkban a leghasznosabb a tagadás, tehát mi tagadunk”, mondja az Apák és fiúk címû regény fõhõse, Bazarov. A közte és az idõsebb szereplõk közt folyó vitákból lecsapódó társadalomkritika az, ami a lenyûgözõ irodalmi nyelv mellett felejthetetlenné teszi a regényt. Generációk közti szakadék, érdek- és értékellentétek felülmúlhatatlan ábrázolása ez az 1862-es mû. Turgenyev sajátos hangja – fõhõse, Bazarov kijelentésével egyetemben: „Az ember jó, a körülmények rosszak” – a legjelentõsebb orosz írók remekmûvein keresztül ver visszhangot fülünkben.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Elfelejtett misszió E-KÖNYV

María Dueñas

Blanca Perea egyetemi tanár, negyvenes évei közepén, akit a férje néhány hónapja elhagyott szeretője kedvéért. Blanca, hogy minél messzebb kerüljön otthonról, és végiggondolhassa életét, elfogadja egy amerikai egyetem kutatói ösztöndíját és elutazik Kaliforniába. Az egyetem azzal bízza meg, hogy rendszerezze Andrés Fontana hagyatékát...
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

Lángok martaléka E-KÖNYV

Nemere István

Nemere István történelmi regénytrilógiájának második kötete szintén az 1380-as években játszódik. Az első kötetben megismert Zádor fia Zádor életét kísérhetjük tovább, és közben a regény lapjain felbukkannak a kor valóban élt történelmi személyiségei is. Zádor előbb mint királyi futár, aztán mint bonyolult és fontos ügyek intézője a király szolgálatában, mindjobban megismeri a korabeli Magyar Királyság viszonyait. Zádor néhány fontos eseményben szinte főszerepet játszik, ennek megfelelően egyre magasabb körökben mozog. Ugyanakkor továbbra is egyszerű ember, ki csak kivételes képességeinek és helyzetének köszönhetően van jelen egyszerre a gazdagok és a szegények világában. Ott van, amikor a déli liga lázadóinak fogságából kell kiszabadítani néhai Nagy Lajos lányát, Zsigmond feleségét, Mária királynét. Ötleteivel segíti Zsigmond bosnyák hadjáratát, miközben kutatja egyetlen kisfiának nyomát, akit végül meg is talál. A történet folyamán nemegyszer kerül olyan helyzetbe, hogy tőle függ egy-egy történelmi esemény kimenetele. A regény végén titkos küldetése során a magyar királyi koronát kell megmenteni orvul támadóktól… A fordulatos regény az ország történetének fontos korszakát öleli fel: amikor Luxemburgi Zsigmond már mint magyar király még hatalma megerősítéséért küzd és ezer akadályt kell legyőznie. Ebben segíti a regénytrilógia főhőse, aki aztán a történet végén hatalmas lépést tehet előre.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

Romeo és Júlia E-KÖNYV

William Shakespeare

A Romeo és Júlia (1595) témájának alapja egy olasz novella: Shakespeare a kor szokása szerint nyúlt ismert témákhoz, és teremtett azokból új, önálló alkotást. A novellából kiindulva írta meg a líraiság és a tragédia szintézisének a remekét. Párkapcsolat, szerelem, érzékiség, családi viszály, ifjú nemzedék és öregek ellentéte: örökké aktuális élethelyzetek. Tobzódó életvágy és végzetszerû halál oly költõiséggel és drámaisággal megfogalmazva, hogy a világirodalom egyik legnagyszerûbb szerelmes mûvét ünnepelhetjük a darabban. A létezés fõ misztériuma, a szerelem – az élet maga – és a halál egy alkotásban: a mindenkori ifjúság megdicsõülése és az értelmetlen halál elutasítása.
5%
700 Ft665 Ft Kosárba

Könnyezõ fák E-KÖNYV

A kötet huszonöt magyar író cigányságról szóló novelláit gyûjti össze. A könyvben megtaláljuk többek között Ady Endre, Bíró Lajos, Bródy Sándor, Csáth Géza, Füst Milán, Gárdonyi Géza, Heltai Jenõ Hunyady Sándor, Kosztolányi Dezsõ, Krúdy Gyula, Mándy Iván, Móricz Zsigmond, Szini Gyula, Szomory Dezsõ, Tamási Áron egy-egy írását. A novellák vegyes érzelmeket hoznak a felszínre. Van amikor gyászosak,van amikor pedig kifejezetten derûsek, de mindenképpen izgalmasak. Fõ témájuk a cigány és magyar ember viszonya.
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

Mese a szamáremberrõl E-KÖNYV

A kötetben többek közt Ady Endre, Bíró Lajos, Bródy Sándor, Heltai Jenõ, Hevesi András, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Örkény István, Szép Ernõ, Tersánszky Józsi Jenõ gyönyörû novellái, olykor tanulságos és megható, máskor elgondolkodtató történetei olvashatók egy olyan világról, amelyben élünk.
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

A szerelem lexikona E-KÖNYV

Kőrössi P. József

A lexikonban a huszadik század nagy magyar íróinak novellái olvashatóak a szerelemrõl. A szenvedélyes, olthatatlan fiatalkori és a megnyugodott bölcs öregkori szerelemrõl is részletes képet kap az olvasó a szomorú és vidám történeteken keresztül. A szerzõk között találjuk többek között Ady Endrét, Bíró Lajost, Bródy Sándort, Csáth Gézát, Hunyady Sándort, Juhász Gyulát, Kosztolányi Dezsõt, Nagy Endrét, Szomory Dezsõt, Szép Ernõt, Thury Zoltánt.
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

Egy éj Velencében E-KÖNYV

Kőrössi P. József

"Ott ültek ketten a lagúnák városában (...), a Sóhajok Hídja alatt. Két budapesti veréb. (...) November volt, és ilyenkor alig van magyar ember Velencében. Akik körülöttük ültek a kávéház teraszán, csaknem egytõl egyig angolok voltak." Ez a kötet elõször gyûjti egybe klasszikus magyar írók Velencében játszódó, illetve Velencérõl szóló novelláit, történeteit, feljegyzéseit. A kötetben Bródy Sándor, Hunyady Sándor, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezsõ, Lovik Károly, Márai Sándor, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Cs. Szabó László, Szép Ernõ, Szini Gyula mûvei olvashatók.
5%
290 Ft276 Ft Kosárba

Róna Péter E-KÖNYV

Andrassew Iván

"Amikor Bush készült Magyarországra, akkor James Baker külügyminiszter elsõ számú jobbkeze, Robert Zoellick lehívott Washingtonba, ahol találkoztam is Bakerrel, és fél órát beszélgettünk. Fölkértek, hogy írjak egy üdvözlõbeszéd-vázlatot. Amit persze õk átírnak, átszerkesztenek. A beszéd fõ vonala az 1568-as tordai országgyûlés példájára hivatkozott. Ugye az arról volt híres, hogy a világon elõször törvényt hozott a vallásszabadságról. Ez egy mondatból állt: minden ember olyan hitben éljen, amilyenben akar. Az volt a terv, hogy amikor leszáll a repülõrõl, ezt mondja el. Maximum tíz percben. Az volt a fontos, hogy üzenet legyen benne. Megírtam, a Fehér Házban átírták, majd körbeadták a külügyminisztériumban véleményezésre. Húsz perccel a leszállás elõtt jött az üzenet a külügyminisztériumból, hogy ne mondja el." Ezt a beszédet tépte szét idõsebb Bush 1989 júliusában a Kossuth téren. Róna Péter közgazdász az Orbán-kormány unortodox tevékenységének alternatívát kínáló, mérsékelt, hagyományos gazdaságpolitikát szorgalmazó nyilatkozatai révén lépett a nagy példányszámú újságokba és a tágabb nyilvánosság elé. A közgazdász-körökben életpályájával és munkásságával megérdemelt tekintélyt szerzett szakember Andrassew Iván kérdéseire válaszolva idézi fel élete és munkája fontos állomásait, legemlékezetesebb találkozásait. Az olvasó természetesen rengeteget megtud a nemzetközi gazdasági életnek a magyar gazdaság állapotát befolyásoló kulisszatitkaiból is. Róna Péter 1942-ben született Miskolcon. 1956-ban külföldre távozott. Iskoláit Washingtonban kezdte, 1964-ben cum laude eredménnyel végzett a University of Pennsylvania Gazdaságtörténeti szakán. 1966-ban Oxfordban évfolyamelsõként szerzett jogi diplomát. 1968-ban Washingtonban az Arnold & Porternél jogászként dolgozott, késõbb az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium Közvetlen Külföldi Befektetések Osztályának lett jogi tanácsosa. Pénzügyi karrierjét 1970-ben a Schroder Banknál kezdte, ahol az elnök, Lord Gordon Richardson személyes titkára volt, majd annak a Bank of England kormányzójává választásakor oda is követte. 1971-ben visszatért a Schroderhez. 1986 januárjában a J. Henry Schroder Bank & Trust Company vezérigazgatójává nevezték ki. 1990 júliusában lemondott tisztségérõl, és elvállalta az Elsõ Magyar Alap (The First Hungarian Fund Limited) vezetését Budapesten. Róna Péter jelenleg az Oxfordi Egyetemen a Blackfriars Hall tanára és a Magyar Nemzeti Bank Felügyelõ Bizottságának tagja.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

Az ördög egy fekete kutya E-KÖNYV

Jászberényi Sándor

Jászberényi Sándor 2006 óta él több-kevesebb megszakítással Egyiptomban, több afrikai és közel-keleti konfliktus, háború haditudósítója. Novellái ennek a színtérnek és emberi sorsoknak hűvösen pontos, ám nem szenvtelen látleletei. A szerzőt első novelláskötete máris a kortárs próz ígéretévé avatja.
5%
1500 Ft1425 Ft Kosárba

A bosszúálló E-KÖNYV

Anne Stuart

Becsülete helyrehozhatatlanul elveszett, a londoni társaság kiközösítette, a bájos és művelt Miranda Rohan mégsem omlik össze. Lázadó lélekkel úgy dönt, inkább élvezi a szabadságot, amely abból fakad, hogy nincs már veszítenivalója. Független életmódja azonban könnyű prédává teszi a rossz hírű és titokzatos Lucien de Malheur számára, akit sokan csak úgy ismernek: a Skorpió. Húga tragikus haláláért a Rohan családot okolja Lucien, ezért csapdába csalja Mirandát, a bizalmába férkőzik, a barátja lesz, sőt magába bolondítja, végül házasságra kényszeríti, és megalázza, ezzel akarván még több fájdalmat okozni ellenségeinek. Ha a gyűlöletet és a szenvedést felülírja a szenvedély, lehetnek-e még boldogok a tóparti kastély magányában?
5%
2495 Ft2370 Ft Kosárba

Bolond E-KÖNYV

Christopher Moore

Tarsoly jó néhány éve Lear király bolondja, feladata elsősorban a királylányok szórakoztatása alpári – és, ha úgy adódik, altáji – humorral. Amikor azonban az öregség miatt búskomor Lear szétosztja a királyságát, és lányai ravasz terveket szőnek egymás és az apjuk ellen, Tarsoly hirtelen azt sem tudja, kinek az oldalára álljon. Éles eszével, a keserű igazsággal és csilingelő cipővel felfegyverkezve, egy kanos behemót és egy lezüllött lovag segítségével nekilát a királyság megmentésének. Christopher Moore a Lear király-átiratával sem okoz csalódást a rajongóinak, szokása szerint meghökkentő oldalról fogja meg a közismert történetet, és jól telepakolja fekete humorral, fennkölt monológokkal, zamatos káromkodásokkal és buja fehércselédekkel, miközben Shakespeare szelleme kopasz kobakját karmolva könyörög kegyelemért...
5%
1980 Ft1881 Ft Kosárba